نقش سدهای زیر زمینی در کنترل مخازن و تامین آب زیر زمینی


در حال بارگذاری
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
doc
17.5MB
353
261 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

سد زیر زمینی  سازه ای است که به منظور ایجاد مانع در برابر جریان طبیعی آب زیر زمینی و ایجاد یک مخزن مصنوعی  طراحی و ساخته می شود. در دهه های اخیر ساخت این نوع سد در مناطق خشک و نیمه خشک  مورد توجه قرار گرفته است. در این مناطق آب زیر زمینی تنها  منبع اصلی آب مصرفی مردم منطقه جهت مصارف روزانه و در مواردی برای تامین آب مورد نیاز برای کشاورزی  می باشد.

استفاده از سد زیر زمینی به منظور ذخیره سازی آب مشکلاتی نظیر نرخ بالای تبخیر در مناطق خشک و نیمه خشک، آلودگی آب زیر زمینی و ورود آب شور به منابع آب شیرین را تا حد مطلوبی حل  می کند. بحث طراحی و محل مناسب برای اجرای سد زیرزمینی مانند سدهای سطحی مرسوم، از مهمترین مباحث در عملکرد اینگونه سدها می باشد، به همین دلیل علاوه بر بررسی اطلاعات مربوط به شرایط ژئوتکنیکی، ژئو فیزیکی و زمین شناسی منطقه، بررسی ویژگیهای هیدرولوژیکی منطقه، شکل سد و مصالح مورد استفاده در ساخت سد زیر زمینی ضروری می باشد.

در این پایان نامه علاوه بر توصیف سد زیرزمینی و بیان کاربردها به مدلسازی سد زیرزمینی در آبرفت ماسه ای بر اساس پارامترهای مختلف ماسه و جنسهای مختلف بدنه سد پرداخته شده است. بر اساس مدلسازی سد زیرزمینی مشخص گردید که با افزایش زاویه اصطکاک داخلی خاک، جنسهای انعطاف پذیر نظیر بتن پلاستیک برای ساخت سد مناسبتر می باشند. مقایسه مدل موهر-کولمب و خاک سخت شونده نشان می دهد که در حالت خاک سخت شونده مقادیر ممان خمشی و نیروی برشی در بدنه سد نسبت به مدل موهر-کولمب کوچکتر می باشد. همچنین مقدار جابجایی کل در مدل موهر-کولمب بزرگتر از مدل خاک سخت شونده می باشد.

فصل اول: مقدمه

۱.۱تاریخچه سدهای زیرزمینی ۳

فصل دوم: بررسی سد های زیرزمینی

۱.۲ سد های زیر سطحی یا مدفون

۱.۱.۲ روش طراحی برای آرایش تعداد زیادی از چاه های پمپاژ

۲.۲ سدهای  نیمه مد فون

۳.۲ استفاده از سدهای زیرزمینی در معادن

۱.۳.۲ تخمین ضخامت سد بر اساس مقاومت خرد شدگی مصالح

۲.۳.۲ تخمین ضخامت سد براساس مقاومت برشی

۳.۳.۲تخمین ضخامت سد بر اساس تنش کششی مصالح سد

۴.۳.۲تخمین ضخامت سد بر اساس نفوذ پذیری بدنه سد

۵.۳.۲تخمین پایداری سد و ستون های سنگی

فصل سوم:  مکان یابی محل مناسب برای اجرای سد زیرزمینی

۱.۳ روش شناسی

۱.۱.۳مشخصات زمین

۲.۱.۳پوشش گیاهی

۳.۱.۳ مشخصات اقلیمی

۲.۳ روند غربالگری

۱.۲.۳شناسایی محل

۲.۲.۳انتخاب کیفی محل سد

۳.۳ برداشت های ژئوفیزیکی

۴.۳ طبقه بندی محل اجرای سد

فصل چهارم:  بررسی نفوذ پذیری بدنه سد زیرزمینی

۱.۴روش های آماری

۱.۱.۴ روش Kriging

۲.۱.۴ روش Variogram

۲.۴بررسی تغییرات نفوذ پذیری بدنه سد بر عملکرد سد زیرزمینی

۳.۴ بررسی اثر تغییرات موقعیت چاه های برداشت بر تغییرات سطح آب زیرزمینی

۴.۴ تعیین ضریب هدایت هیدرولیکی بهینه سدهای زیرزمینی به منظور

کنترل و کاهش جریان آلودگی از بدنه سد

۱.۴.۴رنج بهینه ضریب هدایت هیدرولیکی

۲.۴.۴جریان آلودگی در محیط متخلخل بدنه  سد

۳.۴.۴تخمین حد پایین ضریب هدایت هیدرولیکی در محیط متخلخل

بدنه سد زیرزمینی

۴.۴.۴تخمین جرم ذخیره شده در بدنه سد در حالت جریان پایدار

فصل پنجم: مدلسازی سد های زیرزمینی عمیق

۱.۵آ نالیز سد زیرزمینی مکه مکرمه

۲.۵بررسی منطقه مورد مطالعه

۱.۲.۵ شرایط مرزی

۲.۲.۵نتایج بدست آمده حاصل از آنالیز سد زیرزمینی

۱.۲.۲.۵تنش افقی موثر

۲.۲.۲.۵تنش قائم موثر

فصل ششم: آنالیز سد زیرزمینی در محیط ماسه با پارامتر های مقاومتی مختلف

۱.۶ مدل موهر-کولمب

۲.۶ مدل خاک سخت شونده

۱.۲.۶ رابطه هذلولی در حالت آزمایش سه محوری زهکشی شده استاندارد

۳.۶ مدلسازی سد زیر زمینی در محیط ماسه با پارامترهای مختلف

۱.۳.۶ نرم افزار PLAXIS

۴.۶ نتایج مدلسازی سد زیرزمینی

۱.۴.۶ نتایج حاصل از مدلسازی دیوار دیافراگمی

۱.۱.۴.۶ جابجایی کل در حالت دیوار دیافراگمی

۲.۱.۴.۶ حداکثر ممان خمشی در حالت دیوار دیافراگمی

۳.۱.۴.۶ نیروی برشی حداکثر در حالت دیوار دیافراگمی

۴.۱.۴.۶ جابجایی کل دیوار دیافراگمی در حالت مدول الاستیسیته ثابت

و افزایش وزن مخصوص

۲.۴.۶ نتایج حاصل از مدلسازی سپر فولادی۲

۱.۲.۴.۶جابجایی کل در حالت سپر فولادی۲

۲.۲.۴.۶ ممان خمشی حداکثر در حالت سپرفولادی ۲

۳.۲.۴.۶ نیروی برشی حداکثر در حالت سپر فولادی۲

۴.۲.۴.۶ جابجایی کل سپر فولادی۲ در حالت مدول الاستیسیته

ثابت و افزایش وزن مخصوص

۵.۲.۴.۶ ممان خمشی حداکثر سپر فولادی۲ در حالت مدول الاستیسیته

ثابت و افزایش وزن مخصوص

۶.۲.۴.۶ نیروی برشی حداکثر سپر فولادی۲ در حالت مدول الاستیسیته

ثابت و افزایش وزن مخصوص

۳.۴.۶ سپر فولادی ۱

۱.۳.۴.۶جابجایی کل در حالت سپر فولادی۱

۲.۳.۴.۶ ممان خمشی حداکثر در حالت سپر فولادی۱

۳.۳.۴.۶ نیروی برشی حداکثر در حالت سپر فولادی۱

۴.۳.۴.۶ جابجایی کل سپر فولادی۱ در حالت مدول الاستیسیته ثابت

و افزایش وزن مخصوص

۴.۴.۶ نتایج حاصل از مدلسازی بتن پلاستیک

۱.۴.۴.۶ جابجایی کل بتن پلاستیک

۲.۴.۴.۶ جابجایی کل بتن پلاستیک در حالت مدول الاستیسیته ثابت

و افزایش وزن مخصوص

۵.۶ مقایسه نتایج مدلسازی سد زیر زمینی با استفاده از مدل موهر- کولمب (M.C)

و مدل خاک سخت شونده (H.S)

۱.۵.۶ تنش برشی در توده خاک

۲.۵.۶ جابجایی کل

۳.۵.۶ فشار جانبی خاک

فصل هفتم: بررسی اثر برداشت آب بر سازه سد زیر زمینی

۱.۷ اثر برداشت آب بر دیوار دیافراگمی

۱.۱.۷ جابجایی افقی دیوار دیافراگمی

۲.۱.۷ جابجایی قائم دیوار دیافراگمی

۳.۱.۷ ممان خمشی حداکثر دیوار دیافراگمی

۴.۱.۷ نیروی برشی حداکثر دیوار دیافراگمی

۲.۷ بررسی دیوار دیافراگمی در حالت نرمال

۱.۲.۷ جابجایی افقی دیوار دیافراگمی

۲.۲.۷ جابجایی قائم دیوار دیافراگمی

۳.۲.۷ ممان خمشی حداکثر دیوار دیافراگمی

۴.۲.۷ نیروی برشی حداکثر دیوار دیافراگمی

۳.۷ اثر برداشت آب بر سپر فولادی۱

۱.۳.۷ جابجایی افقی سپر فولادی۱

۲.۳.۷ جابجایی قائم سپر فولادی ۱

۳.۳.۷ ممان خمشی حداکثر سپر فولادی۱

۴.۳.۷ نیروی برشی حداکثر سپر فولادی ۱

۴.۷ بررسی سپر فولادی۱ در حالت نرمال

۱.۴.۷ جابجایی افقی سپر فولادی۱

۲.۴.۷ جابجایی قائم سپر فولادی ۱

۳.۴.۷ ممان خمشی حداکثر سپر فولادی۱

۴.۴.۷ نیروی برشی حداکثر سپر فولادی ۱

۵.۷ اثر برداشت آب بر سپر فولادی ۲

۱.۵.۷ جابجایی افقی سپر فولادی۲

۲.۵.۷ جابجایی قائم سپر فولادی ۲

۳.۵.۷ ممان خمشی حداکثر سپر فولادی۲

۴.۵.۷ نیروی برشی حداکثر سپر فولادی ۲

۶.۷ بررسی سپر فولادی ۲ در حالت نرمال

۱.۶.۷ جابجایی افقی سپر فولادی۲

۲.۶.۷ جابجایی قائم سپر فولادی ۲

۳.۶.۷ ممان خمشی حداکثر سپر فولادی۲

۴.۶.۷ نیروی برشی حداکثر سپر فولادی ۲

فصل هشتم: مطالعه موردی سد زیرزمینی علی آباد

۱.۸ سازندهای زمین شناسی حوضه آبریز علی آباد

۱.۱.۸ فیزیوگرافی حوضه آبریز

۱.۱.۱.۸ طول آبراهه اصلی

۲.۸ محاسبه پارامترهای کمی برای منطقه مورد مطالعه

۳.۸ مدلسازی سد زیرزمینی علی آباد

۱.۳.۸ ممان خمشی

۲.۳.۸ نیروی برشی و نیروی محوری

۳.۳.۸ جابجایی افقی بدنه سد

۴.۳.۸ تنش افقی موثر (Sig’x-x)

۵.۳.۸ تنش برشی موثر (Sig’ x-y)

۴.۸ بررسی کفایت مقطع سد تحت اثر بارگذاری بحرانی

فصل نهم: نتیجه گیری و پیشنهادها

نتیجه گیری

پیشنهادها

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.