نقش شهرهای کوچک در توسعه فضایی- کالبدی سکونت گاه های پیرامون مطالعه موردی شهرسامان


در حال بارگذاری
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
doc
2.90MB
206
253 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

شهرهای کوچک و جایگاه آن در برنامه­ریزی فضایی کشورهای در حال توسعه، بخشی از استراتژی­های توسعه ی شهری را تشکیل می­دهد تجربیات جهانی در این زمینه بیانگر این واقعیت است که حل مسائل و مشکلات شهرهای بزرگ در گرو حمایت جدی از مراکز شهری کوچک است در سطح منطقه­ای نیز انتشار توسعه به مراکز روستایی توسط شهرهای کوچک آشکار گردیده است شهرهای کوچک در ایران به عنوان مکان مرکزی دارای بیشترین روابط با حوزه­های روستایی هستند به این دلیل توجه جدی به شهرهای کوچک هم در توسعه منطقه و هم در توسعه ملی اثر گذار خواهد بود

شهر کوچک “سامان” با جمعیت (۱۴۸۰۰) نفر به عنوان بخشی از استان چهارمحال و بختیاری دارای حوزه ی نفوذ روستایی است اما رابطه ی شهر با حوزه ی نفوذش یک رابطه سنتی است که ناشی از نبود نظم سلسله مراتبی در ارائه ی خدمات در سطح بخش می باشد  محور اساسی پژوهش حاضر با «عنوان نقش شهرهای کوچک در توسعه فضایی- کالبدی سکونتگاههای پیرامون» ( نمونه موردی شهر سامان شهرستان شهرکرد )  بر مبحث شناخت و تبیین نقش شهرهای­ کوچک با مصداق سامان و بکارگیری یافته­ها در ارائه راهکارهای توسعه فضایی-کالبدی استوار  است

بر این اساس با توجه به موضوع  پژوهش هدف اساسی ذیل مورد توجه بوده است :

تحلیل اثرات توسعه شهر سامان در نحوه ساماندهی، تقویت و دگرگونی روابط و وابستگی های فضایی با حوزه نفوذ

در این پژوهش در دو سطح کلان و خرد، نقش شهر سامان بررسی شده است جایگاه شهر سامان در نظام شهری استان و رابطه این شهر با مناطق اطراف و شهرهای دیگر نشانگر این است که شهر سامان ارتباط ضعیفی با شهر های استان چهارمحال و بختیاری دارد  شاخص های توسعه شهری این شهر نسبت به سایر شهرهای مهم استان در سطح پایین تری قرار دارد  در سطح منطقه نیز نقش های مختلف اقتصادی ( کشاورزی، صنعتی، خدماتی و ) شهر مطالعه شده است که حاکی از نقش بارز خدماتی آن در قبال منطقه ی تحت نفوذ شهر می باشد

در نهایت شهر سامان با وجود حوزه نفوذ وسیع و ظرفیت های متعدد اقتصادی که دارد بدلیل عدم توجه کافی دچار عقب ماندگیهایی از نظر توسعه یافتگی می باشد و طبیعتاًنتوانسته نقش چندانی در توسعه حوزه نفوذ خود داشته باشد  در این راستا علاوه بر نقش محلی(دورن شهری) باید به نقش منطقه­ای شهر نیز توجه گردد تا شهر بتواند علاوه بر ارائه خدمات و امکانات به ساکنان خود در مقیاس منطقه­ای و سطوح بالاتر نیز موفق عمل نماید از این حیث ساختار شهری و منطقه­ای باید به صورت سیستمی، یکسان توسعه یابد تا در ارائه ی مطلوب خدمات و امکانات به حوزه نفوذخود و درنهایت رسیدن به توسعه منطقه­ای بهتر عمل نماید

 

فصل ۱: طرح تحقیق وچارچوب کلی پژوهش                                  

۱-۱- بیان مسأله

۱-۲- سؤالات پژوهش

۱-۳- اهداف پژوهش

۱-۴-  اهمیت موضوع

۱-۵-روش تحقیق

۱-۶- روشهای گردآوری اطلاعات و ابزار تحقیق

۱-۷-  پیشینه پژوهش

۱-۷-۱- سا بقه موضوع در جهان

۱-۷-۲- سابقه موضوع در ایران

۱-۷-۳- سابقه پژوهش در منطقه مطالعاتی

۱- ۸- مشکلات پژوهش

۱-۹- فرایند انجام تحقیق

فصل ۲ :مبانی و دیدگاه های توسعه منطقه ای                     

۲-۱-  تعاریف ، مفاهیم و اصطلاحات کلیدی

۲-۱-۱- نقش شهری

۲-۱-۲- شهر کوچک

۲-۱-۳- توسعه

۲-۱- ۴- منطقه

۲-۱- ۵- توسعه منطقه ای

۲-۱- ۶- حوزه پیرامونی- عملکردی

۲-۲-۱- سامانه منطقه ای

۲-۲-۲- ضرورت بررسی سامانه های منطقه ای

۲-۲-۳-توسعه و سامانه های شهری و منطقه ای

۲-۳- بررسی دیدگاهها و نظرات

۲-۳-۱- نظریه مکان مرکزی

۲-۳-۲- نظریه قطب رشد ( پرو )

۲-۳-۳-   نظریه عملکرد شهری درتوسعه روستایی

۲-۳-۴-   نظریه مرکز– پیرامون

۲-۳-۵-نظریه توسعه روستا– شهری

۲-۴- جمع بندی ونتیجه گیری از فصل دوم

فصل ۳ :  شهرهای کوچک و توسعه منطقه ای

۳-۱-دیدگاه های موجود درباره نقش شهرهای کوچک در توسعه منطقه­ای

۳-۱-۱-  شهرهای کوچک ونقش آن درتوسعه مناطق پیرامون

۳-۱-۲-  شهرهای کوچک و تمرکز زدایی

۳-۱-۳- شهرهای کوچک وتعادل منطقه ای

۳-۱-۴- شهرهای کوچک وتعادل بخشی به نظام اسکان جمعیت

۳-۱-۵- شهرهای کوچک وتوسعه پایدارمنطقه ای

۳-۱-۶-   شهرهای کوچک وجامعه مدنی

۳-۲- روشها و تکنیک های رتبه بندی منطقه ای

۳-۲-۱- قاعده رتبه – اندازه

۳-۲-۲-مدل ضریب ویژگی

۳-۲-۳- مدل ضریب مرکزیت

۳-۲-۴- ضریب کشش پذیری

۳-۲-۵- روش ضریب مکانی

۳-۲-۶- روش میزان سنج نهادی گاتمن

۳-۲-۷-تحلیل شاخص های توسعه شهری

۳-۳-  تجربیات جهانی

۳-۳- ۱- چین

۳-۳- ۲- فیلیپین

۳-۳- ۳-ژاپن

۳-۳- ۴- بنگلادش

۳ -۳- ۵- هند

۳-۳- ۶- نیجریه و تانزانیا

۳-۳- ۷- استرالیا

۳-۴- جمع بندی و نتیجه گیری از فصل سوم

 فصل چهارم : شناخت و تحلیل محدوده مطالعاتی                                               

۴-۱- شناخت و تحلیل نظام شهری استان چهارمحال و بختیاری

۴-۱-۱- آشنایی مقدماتی با استان

۴-۱-۲- شهرستان شهرکرد

۴-۱-۳- تقسیمات سیاسی- اداری

۴-۱-۴- تحولات کانون های جمعیتی استان

۴-۱-۵-  شبکه شهری استان

۴-۱-۶- ساختارکارکردی شبکه شهری

۴-۱-۷- تحلیل قاعده رتبه– اندازه

۴-۲- شناخت و تحلیل سازمان فضایی بخش سامان

۴-۲-۱- موقعیت جغرافیایی بخش سامان

۴-۲-۲- ویژگی های اقلیمی

۴-۲-۳-  مطالعات جمعیتی- اجتماعی

۴-۲-۴- اوضاع اقتصادی منطقه

۴-۲-۵- موقعیت ساختاری سکونت گاه های بخش سامان

۴-۲-۶- تجزیه و تحلیل شبکه راهها و ارتباطات فضایی

۴-۲-۷-  نظام سلسله مراتبی و سطوح عملکردی

۴-۲-۷-۱- سطح بندی سکونت گاه ها بر اساس جمعیت

۴-۲-۷-۲-  سلسله مراتب اداری و سیاسی

۴-۲-۷-۳-   نظام سلسله مراتبی بر اساس برخورداری های موجود

۴-۳- شناخت و تحلیل نقشهای کارکردی شهر سامان

۴-۳-۱- خصوصیات جمعیتی شهرسامان

۴-۳-۲- مهاجرت

۴-۳-۳-  اوضاع کلی اقتصادی شهر

۴-۳-۴- توزیع شاغلین دربخش های مختلف اقتصادی شهرسامان

۴-۳-۵- تحلیل نقشهای کارکردی شهر سامان

۴-۳-۵-۱-  تحلیل در سطح کلان

۴-۳-۵-۱-۲-  تحلیل شاخص های توسعه شهری

۴-۳-۵-۱-۳- تحلیل جمعیتی ( ضریب جمعیت پذیری)

۴-۳-۵-۱-۴-  تحلیل اقتصادی ( ضریب سهم مکانی یا اقتصاد پایه )

۴-۳-۵-۲- تحلیل درسطح خرد (منطقه ای)

۴-۳-۵-۲- ۱- ارزیابی نقش کارکردی شهرسامان به روش « بوژوگارنیه و ژرژشابو »

۴-۳-۵-۲- ۲-   مطالعه تطبیقی ضریب ویژگی وضریب مرکزیت

۴-۳-۵-۲- ۳-   روش اسکالوگرام گاتمن

۴-۳-۵-۲- ۴- تحلیل درجه توسعه یافتگی

فصل پنجم : نتیجه گیری نهایی وارائه پیشنهادات                             

۵-۱- پاسخ به سؤالات

۵-۱-۱- سؤال اول

۵-۱-۲- سؤال دوم

۵-۱-۳- سؤال سوم

۵-۱-۴-سؤال چهارم

۵-۲- نتیجه گیری نهایی

۵-۳- پیشنهادات درمورد منطقه مطالعاتی

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.