نقش مدیریت بحران در کاهش اثرات زلزله در سطوح شهری – مطالعه موردی شهر شهرکرد


در حال بارگذاری
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
doc
4.58MB
125
190 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

از آنجائی که استان چهارمحال و بختیاری در مجاورت سلسله جبال زاگرس قراردارد و شهرکرد نیز  جزء مناطق با خطر نسبی بالا می باشد، شناسائی هر چه بهتر نقاط ضعف و قوت منطقه و انجام اقدامات پیشگیرانه  در جهت کاهش خسارات و تلفات ناشی از زلزله را  لازم و ضروری می سازد. لذا در این پژوهش ضمن بررسی شرایط زمین ساختی اعم از گسلهای موجود منطقه و سوابق زلزله های گذشته، نقاط ضعف وقوت شهر شناسائی و تحلیل ابعاد مختلف مدیریت بحران در مناطق چهارگانه شهرداری (۲۸ناحیه) شهرکرد انجام گردیده است.

در این راستا، از روش معیاری _ تحلیلی برای تحلیل ابعاد کالبدی و خصوصیات جمعیتی شهرکرد از نظرآسیب پذیری زلزله استفاده و به تحلیل معابر، تجهیزات امدادرسانی، آتش نشانی وتراکم جمعیتی مناطق پرداخته شده است و در کنار آن از روش مقایسه ای برای جمع بندی یافته ها و تعیین سلسله مراتب آسیب پذیری مناطق مختلف شهری استفاده شده است. ابزارهای این تحقیق شامل:جمع آوری اطلاعات از مرکز آمار، طرح جامع شهر، ادارات و سازمانهای ذی ربط، مشاهده، پژوهش میدانی، منابع کتابخانه ای بوده است.

در این پژوهش، از تکنیک تحلیلیبرای ارائه راهبردها و اقدامات ضروری استفاده شده و جدول زمانبندی اقدامات و سازمانهای مسؤل به عنوان برنامه عمل ارائه شده است. بر مبنای یافته های تحقیق، نواحی ۶، ۷، ۸، ۱۳، ۱۵، ۲۰، ۲۱، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸ دارای آسیب پذیری بالا و نواحی۳، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۷، ۱۸، ۲۲ و ۲۴ دارای آسیب پذیری متوسط و  نواحی ۱، ۲، ۴، ۵، ۹، ۱۴، ۱۶، ۱۹ و ۲۳ دارای آسیب پذیری کم می باشند.بازنگری در طرح تفصیلی،اصلاح معابرکم عرض، جلوگیری از ساخت و سازهای غیر اصولی و غیر فنی، جلوگیری از افزایش تراکم غیر مجاز، بهسازی و مقاومسازی اماکن عمومی و تاسیسات مهم، ترمیم و تقویت مجتمع های تجاری مسکونی و اداری، تخصیص و تکمیل شش سایت امداد و نجات در نواحی ۱، ۱۰، ۱۹، ۲۵، ۲۶ و ۲۷ جهت دسترسی سریع و تکمیل چهار مرکز آتش نشانی در مناطق ۱، ۱۰،  ۲۵و ۲۷ برای پیشگیری ازتلفات جانی و مالی به عنوان بخشی از راهبردهای پیشنهادی ارائه می گردد.

 

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مسأله

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۱-    هدف کلی

۱-۴-۲-    اهداف جزئی

۱-۵- فرضیات تحقیق

۱-۵-۱-    فرضیه کلی

۱-۵-۲-    فرضیات جزئی

۱-۶- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)

۱-۶-۱-    بخش اول: مبانی نظری تحقیق

۱-۶-۱-۱-زلزله

۱-۶-۱-۲-بافت فرسوده

۱-۶-۱-۳-مقاومت ساختمان

۱-۶-۱-۴-اقدامات پیشگیرانه

۱-۶-۱-۵-تعریف برنامه ریزی کاهش اثرات زلزله

۱-۶-۱-۶-تعریف مدیریت بحران

۱-۶-۱-۷-تعریف شرایط بحرانی

۱-۶-۱-۸-تعریف حادثه

۱-۶-۱-۹-تعریف آسیب پذیری

۱-۶-۲-    بخش دوم: مبانی عملی تحقیق

۱-۶-۲-۱-زلزله

۱-۶-۲-۲-انواع زمین لرزه

۱-۶-۲-۳-مدیریت بحران

۱-۶-۲-۴-بافت فرسوده

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۲- مقدمه

۲-۲- پیشینه تحقیق

۲-۲-۱-    تحقیقات داخلی

۲-۲-۲-    تحقیقات خارجی

۲-۲-۲-۱- بررسی تجربه ژاپن در برنامه ریزی مقابله با زلزله

۲-۲-۲-۲- بررسی تجربه ایتالیا نقش دیدگاه حاکم بر نظام برنامه ریزی

۲-۲-۲-۳- بررسی تجربه آمریکا و نقش اطلاعات زمین شناسی زلزله

فصل سوم: معرفی جامعه مورد مطالعه،مواد و روش های انجام تحقیقات 

۳-۱- مقدمه

۳-۲- معرفی منطقه مورد مطالعه

۳-۳- بخشی از مطالعات زمین شناسی

۳-۳-۱ –  گسله های متوسط و فرعی و فاصله حداقل تا گسلهای اصلی ناحیه

۳-۴- مواد و روشهای انجام مطالعات : (مطابق فرمت دانشگاه)

۳-۴-۱-    روش تحقیق

۳-۴-۲-    جامعه پژوهش

۳-۴-۳-    محیط پژوهش

۳-۴-۴-    نمونه پژوهش

۳-۴-۵-    ابزارهای این تحقیق شامل

۳-۴-۶-    روش تجزیه و تحلیل داده ها

۳-۴-۷-    شاخصهای مورد بررسی در این تحقیق

۳-۴-۸-    مراحل مدیریت بحران(چرخه عملیات مدیریت بحران)

۳-۴-۹-    طرح و راهبرد پیشنهادی مدیریت بحران

۳-۴-۹-۱-برآورد آسیب پذیری

۳-۴-۹-۲-کاهش خسارات سازه ای

۳-۴-۹-۳-بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی سازه های موجود

۳-۴-۹-۴-تجهیزات امداد و نجات

۳-۵- معیارهای انتخاب نمونه

۳-۵-۱-    معیارهای زمین ساختی

۳-۵-۲-    برآورد دوره بازگشت زمین لرزه های منطقه

۳-۵-۳-    بررسی خطرات ناشی از زمین لغزش و گسلش

۳-۵-۴-    معیار تاثیر دما محیط

۳-۵-۵-    معیارهای کالبدی

۳-۵-۶-    تعیین آسیب پذیری معابر و شبکه های حمل ونقل

۳-۵-۷-    تعیین آسیب پذیری ساختمانها

۳-۵-۸-    تعیین آسیب پذیری شبکه گاز

۳-۵-۹-    بررسی و تعیین آسیب پذیری شبکه های آب

۳-۵-۱۰-معیار آسیب پذیری جمعیتی

 فصل ۴ : تحلیل داده ها 

۴-۱- مقدمه

۴-۲- بررسی علل انتخاب شهرکرد

۴-۲-۱-    مشخصات زمین شناسی منطقه

۴-۲-۲-    برآورد دوره بازگشت زمین لرزه های منطقه

۴-۲-۳-    بررسی میزان آسیب پذیری شهرکرد بر اساس فاصله از گسل مسبب

۴-۲-۴-    بررسی پدیده تشدید یا بزرگنمائی زلزله

۴-۲-۵-    بررسی پدیده روانگرائی

۴-۲-۶-    بررسی خطرات ناشی از زمین لغزش و گسلش

۴-۲-۷-    بررسی اهمیت فرونشست زمین

۴-۲-۸-    بررسی حداکثر و حداقل درجه حرارت

۴-۲-۹-    معیارهای کالبدی

۴-۲-۱۰-تعیین آسیب پذیری ساختمانهای شهرکرد

۴-۲-۱۱-تعیین آسیب پذیری شبکه های حمل و نقل

۴-۲-۱۲-تعیین آسیب پذیری شبکه گاز

۴-۲-۱۳-بررسی و تعیین آسیب پذیری شبکه های آب

۴-۲-۱۴-معیار آسیب پذیری نسبی بیمارستانها و مراکز درمانی

۴-۲-۱۵-بررسی آسیب پذیری نسبی ایستگاههای آتش نشانی

۴-۲-۱۶-بررسی و تحلیل ساختار جمعیتی

۴-۲-۱۷-بررسی مکانی گروه های جمعیت در شهر

۴-۲-۱۸-تراکم جمعیت

۴-۲-۱۸-۱-بعد خانوار و نرخ خانوار در واحد مسکونی

۴-۳- طراحی برنامه استراتژیک

۴-۴- طراحی برنامه عمل

فصل ۵ : نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه

۵-۲- نتیجه گیری و موارد ضروری قابل توجه

۵-۲-۱-    بازدید از ساختمانها

۵-۲-۲-    موارد قابل کنترل در نواحی و مناطق مختلف شهر

۵-۲-۳-    ملاحظات شریانهای حیاتی

۵-۲-۳-۱-موارد مورد بررسی در آپارتمانها و مجتمع های مسکونی

۵-۲-۳-۲-موارد مورد بررسی در فروشگاهها و مراکز تجاری

۵-۲-۳-۳-موارد مورد بررسی در مراکز درمانی

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.