پیش بینی زمان و بزرگای زلزله با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در شهر سامان


در حال بارگذاری
۳۱ فروردین ۱۳۹۷
doc
4.19MB
174
201 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

با توجه به پیچیدگی بلایای طبیعی در کلانشهرها و نیاز مبرم به بکارگیری وجوه کاهش خطر در محدوده‌های مسکونی شهری، مدیریت ریسک به عنوان روشی نوین و اثر بخش در مراحل پیشگیری و آمادگی در شرایط بحرانی، به کار گرفته شده است. که هدف آن بیشینه سازی نتایج و اهداف مورد نظر و کمینه سازی خطرات و پیامدهای ناگوار آن است. از خصوصیات بارز مدیریت ریسک می‌توان با پاسخگویی به شرایط بحرانی قبل از وقوع، کاهش هزینه‌ها، اثر بخشی برنامه‌های مدیریت بحران، در نظر داشتن چشم اندازکلی و تاثیر مستقیم در مراحل بعدی مدیریت بحران، اشاره کرد. و با استفاده از پیش‌بینی ‌زلزله و به کارگیری روش مدیریت ریسک زلزله می‌توان چارچوب‌های مختلفی را مورد بررسی قرار داد. با توجه به موارد مطرح شده، مدیریت ریسک طبق بررسی‌های سایز موتکتونیکی در شهر سامان و با در نظر گرفتن گسل‌های مسبب زلزله‌های اتفاق افتاده، از اطلاعات شتابنگارهای موجود و با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی، شبکه‌ای تحت آموزش قرار می‌گیرد. که دارای قابلیت پیش بینی زمان وقوع و بزرگی زلزله در منطقه مورد بررسی (شهر سامان) باشد. در این بررسی میزان بزرگی زلزله‌های اتفاق افتاده به انرژی آزاد شده تجمعی زمین تا زمان وقوع زلزله تبدیل، و به عنوان یکی از پارامترهای ورودی و خروجی به نرم افزار داده می‌شود. علاوه بر آن پارامترهای عمق کانونی، فاصله کانون زلزله از گسل مسبب، زمان وقوع زلزله از داده‌های مختلف بانک اطلاعاتی مورد استفاده می‌باشد. کلیه داده‌ها نرمالیزه شده و به عنوان ورودی در نرم افزار مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌توان با مشخص نمودن خطرات و ریسک‌های موجود در محدوده (در مورد خطر وقوع زلزله) با انتخاب الگوی مناسب، به اولویت بندی خطرات و آنگاه به اولویت بندی‌های مدیریتی جهت اجرا پرداخت. نهایتاً زمان وقوع زلزله‌های بعدی و میزان انرژی قابل آزاد شدن زمین برای زمان مورد نظر بدست آمده و بزرگی زلزله محاسبه می‌گردد.

فصل اول « کلیات »

۱-۱- مقدمه

فصل دوم « زلزله و علل آن »

۲-۱- تعریف زلزله

۲-۲- انواع زمین لرزه ها

۲-۲-۱- زمین لرزه‌های تکتونیکی

۲-۲-۲- زلزله‌های آتشفشانی

۲-۲-۳- زمین لرزه‌های فروریختی

۲-۲-۴- زمین لرزه‌های القایی

۲-۲-۵- زمین لرزه‌های ناشی ازانفجارها

۲-۳- امواج زلزله

۲-۳-۱- انواع امواج زلزله

۲-۳-۲- امواج درونی یا پیکری

۲-۳-۲-۱- امواج طولی (P)

۲-۳-۲-۲- امواج برشی (S)

۲-۴- امواج سطحی

۲-۴-۱- موج لاو (love)

۲-۴-۲- موج رایلی (LR)

۲-۵- مناطق زلزله خیز کره زمین

۲-۵-۱- کمربند چین خورده آلپ- هیمالیا

۲-۵-۲- کمربند اطراف اقیانوس آرام

۲-۵-۳- کمربند میانی اقیانوس اطلس

۲-۶- شدت زلزله

۲-۷- بزرگی زلزله

۲-۸- انرژی آزاد شده

۲-۹- رابطه شدت و بزرگی

۲-۱۰- خطوط هم لرز

۲-۱۱- گسل و تعاریف مربوط به آن

۲-۱۱-۱- تعریف گسل

۲-۱۱-۲- مشخصات گسل

۲-۱۱-۲-۱- راستای گسل

۲-۱۱-۲-۳- انواع گسل

۲-۱۱-۳-۱- گسل‌های امتداد لغز

۲-۱۱-۳-۲- گسل‌های شیب لغز

۲-۱۲- تحلیل خطر زلزله

فصل سوم « پیشینه پژوهش »

۳-۱- تاریخچه مطالعات گذشته

۳-۲- طیف حرکت زمین

۳-۲-۱- طیف فوریه

۳-۲-۲- طیف قدرت (تابع دانسیته طیفی قدرت)

۳-۲-۳- طیف پاسخ

۳-۳- طول طیف پاسخ

۳-۴- شناخت و مطالعه علل وقوع زلزله

۳-۵- مدل‌های پیش بینی داده‌ها

۳-۵-۱- طبقه‌بندی

۳-۵-۲- رگراسیون

۳-۶- گسل و نقش آن در زلزله

۳-۷- مفهوم طیف پاسخ

۳-۸- شتاب ماکزیمم (PGA)

فصل چهارم « شبکه‌های عصبی مصنوعی »

۴-۱- مقدمه

۴-۲- روش شبکه‌های عصبی مصنوعی

۴-۳- تاریخ شروع استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

۴-۳-۱- شکل گیری ایده شبکه عصبی مصنوعی

۴-۳-۲- تاریخچه شبکه‌های عصبی

۴-۴- شبکه‌های عصبی طبیعی (بیولوژیکی)

۴-۵- مکانیزم عمل شبکه عصبی مصنوعی

۴-۵-۱- قابلیت یادگیری

۴-۵-۳- قابلیت تعمیم دهی

۴-۵-۴- مقاوم بودن

۴-۶- ساختار مدل شبکه عصبی

۴-۷- مدل نرون

۴-۸- توابع محرک (تولید)f

۴-۸-۲- تابع محرک آستانه‌ای دو مقدار حدی

۴-۸-۳- تابع محرک سیگموئید

۴-۹- شبکه‌های عصبی چند لایه پرسپترون

۴-۱۱- نرخ آموزش

۴-۱۲- مومنتم

۴-۱۳- کاهش وزن

۴-۱۴- توضیح چند اصطلاح

۴-۱۵- توقف زود هنگام

۴-۱۶- تأیید دو گانه

۴-۱۷- مسیر رفت  و برگشت

۴-۱۷-۱- مسیر رفت

۴-۱۷-۲- مسیر برگشت

۴-۱۸- تنظیم پارامترها

۴-۱۹- توقف

۴-۲۰- ملاحظاتی در مورد الگوریتم پس انتشار خطا

۴-۲۱- انتخاب مقدار اولیه

۴-۲۲- سرعت پایین همگرایی

۴-۲۳- تعداد واحدهای لایه ورودی

۴-۲۴-  تعداد واحدهای لایه میانی

۴-۲۵- رشد  دادن

۴-۲۶- هرس کردن

۴-۲۷- لایه خروجی

۴-۲۸-  نتیجه گیری

۴-۲۹- مکانیسم آموزش در تحلیل ریسک، تخمین و پیش‌بینی پارامترهای طیف پاسخ زلزله و PGA، PGV، PGD

۴-۳۰- طراحی الگوریتم آموزش شبکه عصبی بهینه

۴-۳۲- زلزله‌های دستگاهی رخ داده در گستره طرح

۴-۳۳- بررسی زلزله‌های تاریخی و ارائه جمع بندی از لرزه خیزی گستره طرح

۴-۳۳-۱- زمین لرزه ۸۴۰میلادی(۲۲۵ق) اهواز

۴-۳۳-۲- زمین لرزه ۱۰۸۵ میلادی (۴۶۴ ه. ش) ارجان

۴-۳۳-۳- زمین لرزه ۱۳۱۶ میلادی(۷۱۵ه.ق) گلپایگان:

۴-۳۳-۴- زمین لرزه سال ۱۳۴۴ میلادی (۷۴۵ ه.ق) اصفهان:

۴-۳۳-۵- زمین لرزه ۱۶۶۶ میلادی(۱۰۷۶ هجری) اردل – هفت تنان:

۴-۳۳-۶- زمین لرزه ۱۷۵۵ میلادی(۷ژوئن) کاشان:

۴-۳۳-۷- زمین لرزه ۱۷۷۸ میلادی (۱۵دسامبر) (۱۱۹۲ ه.ق) :

۴-۳۳-۸- زمین لرزه ۱۸۴۴ میلادی(۱۲ مه) قهرود –کاشان:

۴-۳۳-۹- زمین لرزه‌های ۱۸۵۳ میلادی- ایزد خواست- بابا حیدر- فارسان:

۴-۳۳-۱۰- زمین لرزه ۱۸۸۰ میلادی – اردل :

۴-۳۳-۱۱- نتیجه گیری اولیه از بررسی زمین لرزه‌های تاریخی

۴-۳۳-۱۲- زمین لرزه‌های سده بیستم(۱۹۰۰ میلادی)

۴-۳۳-۱۳- زمین لرزه ۱۵ ژوئیه ۱۹۲۹ میلادی(ایذه- اندیکا)

۴-۳۳-۱۴- زمین لرزه ۲۳ ژانویه ۱۹۰۹ میلادی سیلاخور

۴-۳۳-۱۵- زمین لرزه ۲۱ مارس ۱۹۲۲ میلادی

۴-۳۳-۱۶- زمین لرزه ۲۶ ژوئیه ۱۹۸۵ میلادی – اردل

۴-۳۳-۱۷- زمین لرزه ۲ مارس ۱۹۶۰ میلادی

۴-۳۳-۱۸- زمین لرزه ۲۴ مارس ۱۹۶۰میلادی

۴-۳۳-۱۹- زمین لرزه ۱۰مه ۱۹۶۰ میلادی

۴-۳۳-۲۰- زمین لرزه ۲۱ سپتامبر ۱۹۶۰ میلادی

۴-۳۳-۲۱- زمین لرزه ۶آوریل سال۱۹۷۷ میلادی ناغان

۴-۳۳-۲۲- زمین لرزه ۱ ژوئن ۱۹۸۴ میلادی

۴-۳۳-۲۳- زمین لرزه ۲۸ مارس ۱۹۸۵ میلادی کوهرنگ

۴-۳-۲۴- زمین لرزه ۶ آوریل ۱۹۸۵ میلادی کوهرنگ

۴-۳۴- گسل‌های فعال بنیادی و کواترنری گستره طرح

۴-۳۵- گسله‌های متوسط

۴-۳۶- گسله‌های فرعی

۴-۳۷- مناطق لرزه خیز و گسلهای شهرستان سامان

فصل پنجم « انجام تحلیل و نتیجه گیری »

۵-۱- مقدمه

۵-۲- انجام تحلیل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

۵-۴- نتایج به دست آمده

۵-۴-۱- پیش بینی بزرگی زلزله

۵-۴-۲- پیش بینی زمان وقوع زلزله

۵-۵- پیش بینی زلزله‌های آتی

۵-۶- نتیجه گیری

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.