دانلود پایان نامه

مطالعه و شناسایی سویه های باکتریایی تولیدکننده کوتیناز

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

جداسازی باکتری های اکسید کننده آهن از زباله های معدنی در شرکت گل آهن گوهار

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اثر رسانه های مختلف بر رشد مطلوب و توانایی تولید الکل سویه های مخمر جدا شده

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

آنالیز بیوانفورماتیکی، کلونینگ و بیان ناحیه C2 پروتئین ۱۶۶CD در میزبان پروکاریوتی

۱۲۵۰۰ تومان
0