دانلود پایان نامه

مطالعه و شناسایی سویه های باکتریایی تولیدکننده کوتیناز

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

جداسازی باکتری های اکسید کننده آهن از زباله های معدنی در شرکت گل آهن گوهار

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اثر رسانه های مختلف بر رشد مطلوب و توانایی تولید الکل سویه های مخمر جدا شده

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

آنالیز بیوانفورماتیکی، کلونینگ و بیان ناحیه C2 پروتئین ۱۶۶CD در میزبان پروکاریوتی

۱۷۵۰۰ تومان
0