دانلود پایان نامه

مقایسه سلامت روانی زنان سالمند فعال و غیرفعال بوستان های شهر مشهد

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه فعالیتهای ورزشی منظم با سلامت عمومی همسران پاسدار شهر تهران

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تاثیر شدت تمرین مقاومتی روی نشانگران آنزیمی و غیر آنزیمی عملکرد کبد در مردان چاق

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه ساختاری و محتوایی وب سایت های دولتی مروج ورزش و تفریحات درکشورهای منتخب

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه ویژگی های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأتهای ورزشی استان فارس

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه یک شیوه جدید همسان سازی فعالیت الکترومایوگرافی عضلات زانو

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه متغیرهای شناختی ـ انگیزشی دانش‌آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دوره دوم متوسطه

۱۷۵۰۰ تومان
0