بررسی پرونده شکایات رسیده به سازمان نظام پزشکی مشهد مقدس از شاغلین حرفه دندانپزشکی در سالهای ۱۳۸۰-۱۳۹۰

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی فقهی حقوقی کنوانسیون ژنو (مصوب ۱۹۴۹) در ارتباط با حقوق اسیر جنگی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی علل بروز قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی سیاست کیفری قانونگذارایران علیه هرزه نگاری سایبری

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲

۱۷۵۰۰ تومان
0