دانلود پایان نامه

بررسی رابطه میان آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی منابع انسانی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی نقش کتب دینی دانشگاهی در مقابله با جنگ نرم

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و مقایسه فاکتورهای موثر بر اثر بخشی روش های تدریس فعال

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و مقایسه میزان اثر بخشی دوره های آموزشی ICDL

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و مقایسه رابطه بین ویژگی های فردی و علمی مدیران و سبک مدیریت آنان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و مقایسه تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و سنجش میزان سازگاری و رابطه آن با تیپ های شخصیتی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه تاثیر آزمایشگاه حقیقی و مجازی بر یادگیری علوم تجربی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه تطبیقی دیدگاه سنت گرایان و پساساختارگرایان در باب امکان علم دینی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی

۱۷۵۰۰ تومان
0