دانلود پایان نامه

بررسی استراتژی بلوغ سازمانی به منظور ارائه استراتژی مناسب

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی ارزشیابی توصیفی بر اساس عوامل مدیریتی ، آموزشی، فیزیکی و روانی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اثربخشی آموزش علوم تجربی ششم ابتدایی بر اساس راهبرد نقشه مفهومی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اثر بخشی برنامه درسی علوم به شیوه آموزش محور

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی میزان بهره‌گیری از رسانه‌های آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

آسیب شناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه تطبیقی مدیریت منابع انسانی از دیدگاه امام علی(ع)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه در شهر اصفهان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل

۱۷۵۰۰ تومان
0