دانلود پایان نامه

یک روش دوآل برای مدل هایی با مرز کارایی نامحدب در DEA

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کارایی ارزشی در تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

۱۷۵۰۰ تومان

الگوریتم های شبیه سازی سازگار برای ارزش گذاری اختیارمعامله های آمریکایی

۱۷۵۰۰ تومان

رادیکال زیر مدول ها

۱۷۵۰۰ تومان
0