دانلود پایان نامه

یک روش دوآل برای مدل هایی با مرز کارایی نامحدب در DEA

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کارایی ارزشی در تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

۱۲۵۰۰ تومان

الگوریتم های شبیه سازی سازگار برای ارزش گذاری اختیارمعامله های آمریکایی

۱۲۵۰۰ تومان

رادیکال زیر مدول ها

۱۲۵۰۰ تومان
0