دانلود پایان نامه

یک روش دوآل برای مدل هایی با مرز کارایی نامحدب در DEA

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کارایی ارزشی در تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

۲۷۵۰۰ تومان

الگوریتم های شبیه سازی سازگار برای ارزش گذاری اختیارمعامله های آمریکایی

۲۷۵۰۰ تومان

رادیکال زیر مدول ها

۲۷۵۰۰ تومان
0