دانلود پایان نامه

مطالعه و شناسایی اثر فسیل های اردویسین در برش دهملا

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه ساختاری و دگرشکلی تاقدیس کلمرد، غرب طبس، ایران مرکزی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعات کانی شناسی و سنگ شناسی و خاستگاه کانی زایی کانسار مس

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدل زایشی کانسارهای مس معدن بزرگ و آسیادیو براساس ویژگی های زمین شناسی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

چینه نگاری سنگی، ریز چینه نگاری زیستی و محیط های رسوبی سنگ های پرمین

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پردازش و تحلیل داده های ژئوشیمیایی ورقه ۱:۲۵۰۰۰ مشکین شهر

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پترولوژی و ژئوشیمی مخروط‌های بازالتی کواترنری بوبک و سیخ کوه، باختر نهبندان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پترولوژی سنگ های آذرین آراسو و اسکارن مربوطه ( طارم سفلی، شمال غرب قزوین )

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی کانسنگ های لاتریتی داش آغل

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی سیستم شکستگی ها و ارتباط آن با آبگذری سد سیاهو (شرق سربیشه)

۱۷۵۰۰ تومان
0