دانلود پایان نامه

مطالعه و شناسایی اثر فسیل های اردویسین در برش دهملا

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه ساختاری و دگرشکلی تاقدیس کلمرد، غرب طبس، ایران مرکزی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعات کانی شناسی و سنگ شناسی و خاستگاه کانی زایی کانسار مس

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدل زایشی کانسارهای مس معدن بزرگ و آسیادیو براساس ویژگی های زمین شناسی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

چینه نگاری سنگی، ریز چینه نگاری زیستی و محیط های رسوبی سنگ های پرمین

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پردازش و تحلیل داده های ژئوشیمیایی ورقه ۱:۲۵۰۰۰ مشکین شهر

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پترولوژی و ژئوشیمی مخروط‌های بازالتی کواترنری بوبک و سیخ کوه، باختر نهبندان

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پترولوژی سنگ های آذرین آراسو و اسکارن مربوطه ( طارم سفلی، شمال غرب قزوین )

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی کانسنگ های لاتریتی داش آغل

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی سیستم شکستگی ها و ارتباط آن با آبگذری سد سیاهو (شرق سربیشه)

۲۷۵۰۰ تومان
0