دانلود پایان نامه

بررسی زمین شناسی ، پتروگرافی و ژئوشیمی کانسار بوکسیت روستای عزیزی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اثراتزیست محیطی سازندهای اطراف دشت سلماس برکیفیت منابع آبزیرزمینی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی ژئوشیمیایی و محیط رسوبی سازند گچساران در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارتباط بین باروری توده های پورفیری با پتروگرافی، بافت و ژئوشیمی آنها

۱۲۵۰۰ تومان

مطالعه روزن‌داران رسوبات هولوسن سواحل جنوبی جزیره کیش

۱۲۵۰۰ تومان
0