دانلود پایان نامه

دانش ژنتیک(زاد شناسی)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی فلوریستیک منطقه حفاظت شده کرائی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بیوسنتز اسیدهای چرب اشباع شده و غیر اشباع

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه فعالیت پاداکسایشی عصاره‌های اتانولی و متانولی ترکیبات فنولی در بخش‌های خوراکی انگور

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه ی رفتار انتشار ملکولی و جذب عنصر سنگین کادمیم در خاک رسی منطقه ی دفن زباله ی ارومیه

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه تاثیر عصاره دانه انگور سیاه و عصاره زالزالک بر روی تغییرات هیستوشیمی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اثرات اقتصادی- اجتماعی پروژه بین المللی منارید بر شاخص زیست محیطی بیابان زدایی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه ی میزان وقوع آپوپتوزدر بافت بیضه ی موش نابالغ

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه ی اثر بخشی عصاره ی هیدروالکلی گیاه درمنه کوهی بر روند اووژنز

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس

۱۷۵۰۰ تومان
0