دانلود پایان نامه

کلونینگ و بیان فاکتور محرک رشد کلنی گرانولوسیتی نوترکیب در مخمر

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کاربرد نشانگر مولکولی میکروستالیت در تنوع ژنتیکی توده‌های زنبور عسل

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

غربالگری اکتینومایست‌های نگهداری شده در کلکسیون میکروارگانیسم‌های دانشگاه تهران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی و ساخت واکسن کاندید یونیورسال بر علیه ویروس های پاپیلوماانسانی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی و استقرار روش جدید سم زدایی سریع از واکسن سیاه سرفه

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی نرم افزاری پپتید اختصاصی متصل شونده به کادمیم

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی کمومتری مرکب مرکزی برای بهینه‌سازی شرایط میکرواستخراج بانوارحلال

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شناسایی و بررسی حضور باکتری های بی هوازی نفت زی قادر به استفاده از نفت خام

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شناسایی جهش در ژن آنژیوتانسین بیماران مبتلا به آترواسکلروزیس

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ژنوتایپینگ سویه های سالمونلا انتریکا سرووار انتریتیدیس جدا شده از نمونه های بالینی

۱۲۵۰۰ تومان
0