دانلود پایان نامه

جداسازی وبهینه سازی باکتری های تجزیه کننده ترکیبات فنلی در آلاینده های نفتی دریای خزر

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

جداسازی، تعیین هویت مولکولی وتهیه الگوی ژنومی مایکوباکتریوم های کمپلکس توبرکلوزیس

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری‌های خاک‌زی مولد آنزیم ال-آسپارژیناز

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های اندوفتیک گیاه گندم

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

جداسازی و شناسایی گونه های کاندیدا و ارزیابی حساسیت آنها به فلوکونازول (Fluconazole)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

جداسازی و شناسایی باکتری های لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم از انواع مختلف پنیر

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

جداسازی و خالص سازی پروتئین نوترکیب PorA و کانژوگاسیون آن با LPS باکتری بروسلا ملیتنسیس

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

جداسازی و تشخیص مولکولی پاراکوویروس های انسانی از نمونه کلینیکی کودکان مبتلا به گاستروانتریت

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

توسعه تست آویدیته الایزا با استفاده از پروتئینهای نوترکیب برای تمایز عفونت

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تهیه کونژوگه پلی ساکارید PRP هموفیلوس آنفلوآنزا تیپ b با اگزوتوکسین A سودوموناس آئروژینوزا

۱۲۵۰۰ تومان
0