دانلود پایان نامه

مطالعه ی تئوریکی جایگزینی آلومینیوم و فسفر در موقعیت های متفاوت نانو لوله سیلسیوم کاربید

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب اسید

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

سنتز الکتروشیمیایی۳- استیل ۵ و ۶- دی هیدروکسی ۳- متیل بنزو فوران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی سیکلوترون برای پروتون تراپی Cyclotron design for proton therapy

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی کاربرد ترکیب سیلیکای مزوپوری اصلاح شده با گروهای اتیلن دی آمین

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و پایش کاهش گوگرد از بنزین های یورو ۴

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مروری بر صنعت مهم پلیمر و پلیمریزاسیون و صنایع اکستروژن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

سنتز اکسیدان ۱و۴-دی بنزیل-۱و۴-دی آزونیا بی سیکلو[ ۲و۲و۲ ] اکتان سریم نیترات

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ترمودینامیکی مخلوط دوتایی الکترولیتیNaCl(m1)+LiCl(m2)  در محیط آبی و در محدوده غلظتی ۰.۰۱

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

استخراج و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در کبد و بافت عضله ماهی کفشک زبان گاوی

۱۲۵۰۰ تومان
0