دانلود پایان نامه

مطالعه ی تئوریکی جایگزینی آلومینیوم و فسفر در موقعیت های متفاوت نانو لوله سیلسیوم کاربید

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب اسید

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

سنتز الکتروشیمیایی۳- استیل ۵ و ۶- دی هیدروکسی ۳- متیل بنزو فوران

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی سیکلوترون برای پروتون تراپی Cyclotron design for proton therapy

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی کاربرد ترکیب سیلیکای مزوپوری اصلاح شده با گروهای اتیلن دی آمین

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و پایش کاهش گوگرد از بنزین های یورو ۴

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مروری بر صنعت مهم پلیمر و پلیمریزاسیون و صنایع اکستروژن

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

سنتز اکسیدان ۱و۴-دی بنزیل-۱و۴-دی آزونیا بی سیکلو[ ۲و۲و۲ ] اکتان سریم نیترات

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ترمودینامیکی مخلوط دوتایی الکترولیتیNaCl(m1)+LiCl(m2)  در محیط آبی و در محدوده غلظتی ۰.۰۱

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

استخراج و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در کبد و بافت عضله ماهی کفشک زبان گاوی

۱۷۵۰۰ تومان
0