فروش پایان نامه

کاربرد تئوری میدان موثر در برهم کنش های قوی کوارک های سنگین

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای

۱۷۵۰۰ تومان
فروش پایان نامه

منابع پرتوهای کیهانی

۱۷۵۰۰ تومان
فروش پایان نامه

مطالعه ی شفافیت القا شده ی الکترومغناطیسی در سیستم های کوانتومی مختلف

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی خالص

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه تحلیلی خواص اپتیکی خطی و غیر خطی نانو لوله های کربنی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای دوتریوم-هلیوم

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه برهمکنش گرافن و پروتئین ۲OTQ

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه اثر رسانندگی الکتریکی بر روی بادهای قرصهای برافزایشی با پهن رفت غالب

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با استفاده از مکانیک آماری تعادلی

۱۷۵۰۰ تومان
0