فروش پایان نامه

کاربرد تئوری میدان موثر در برهم کنش های قوی کوارک های سنگین

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای

۲۷۵۰۰ تومان
فروش پایان نامه

منابع پرتوهای کیهانی

۲۷۵۰۰ تومان
فروش پایان نامه

مطالعه ی شفافیت القا شده ی الکترومغناطیسی در سیستم های کوانتومی مختلف

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی خالص

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه تحلیلی خواص اپتیکی خطی و غیر خطی نانو لوله های کربنی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای دوتریوم-هلیوم

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه برهمکنش گرافن و پروتئین ۲OTQ

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه اثر رسانندگی الکتریکی بر روی بادهای قرصهای برافزایشی با پهن رفت غالب

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با استفاده از مکانیک آماری تعادلی

۲۷۵۰۰ تومان
0