دانلود پایان نامه

محاسبه تحلیلی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ایجاد شده در گرمایش سوخت

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مباحثی در گرانش مغناطیسی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کیهان شناخت جهان شامه ای با گرانش اصلاح شده

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی و ساخت یک دستگاه پلاسمای کانونی بسیار کوچک قابل حمل

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ضرایب ویریال و معادله حالت مایعات با مولکول های بیضی وار سخت

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شبیه سازی قلب راکتور VVER-1000 و محاسبه ضریب تکثیر قلب

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

سنتز نانوکامپوزیت سیلیکا آئروژل/نانو ذرات فریت کبالت و بررسی ویژگی های مغناطیسی آن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رشد نانوذرات مغز-پوست در محیط آبی به منظور بهبود بازدهی کوانتومی نورتابی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

جفت شدگی غیرعادی کوارک تاپ و تولید کوارک تاپ – پاد کوارک تاپ در شتابدهنده LHC

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

جریان جوزفسون در اتصالات پایه گرافن تحت کشش

۱۲۵۰۰ تومان
0