دانلود پایان نامه

تعیین تابع پاسخ غیر خطی آشکارسازهای ۲ اینچی و ۳ اینچی (CsI(Tl

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تخمین امواج بلند ناشی از عبور چرخندهای هواشناسی در سواحل بابلسر

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحریک نوسانات ۵ دقیقه ای در سیخک های خورشیدی با اعمال شار پایا

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تاثیرمیدان مغناطیسی، دما و پهنایمحدود پتانسیل برخواص گازالکترونی دوبعدی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تأثیر آسیب دیدگی میله سوخت بر روند پیشرفت حوادث سنگین

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پراکندگی رامان در نقاط کوانتمی نیم رسانا

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و محاسبه توابع شکافت برای پارتون های جرمدار

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی درهم تنیدگی اتم و فوتون با رهیافت مدل جینز – کامینگز

۱۲۵۰۰ تومان
0