کارایی ادوات کاهنده ارتعاشات ناشی از گردابه در لوله‌ها و رایزرهای مایل در معرض جریان ثابت

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کارخانجات و کارگاههای جدید در مهاجا

۱۷۵۰۰ تومان
0