کارایی ادوات کاهنده ارتعاشات ناشی از گردابه در لوله‌ها و رایزرهای مایل در معرض جریان ثابت

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کارخانجات و کارگاههای جدید در مهاجا

۲۷۵۰۰ تومان
0