بررسی رفتار خانوارهای روستایی و شهری شهرستان بهبهان در مواجهه با گردوغبار

۲۷۵۰۰ تومان

طراحی مجموعه ورزشی در اصفهان

۲۷۵۰۰ تومان

مدیریت دانش مشتریان بانک مهر اقتصاد با بهره گرفتن از تکنیک­های داده‌کاوی

۲۷۵۰۰ تومان

شناسایی مشکلات بندر شهید رجایی در رویارویی با ترافیک روزافزون کانتینر و ارائه راهحلهایی برای بهبود آن

۲۷۵۰۰ تومان

توسعه شاخص های عملکردی و تحلیل میدانهای شهری

۲۷۵۰۰ تومان

بررسی و توجیه فنی و قتصادی استفاده از آسفالت سطحی در راههای فرعی و روستائی

۲۷۵۰۰ تومان

بررسی و ارزیابی برنامه عملکرد توسعه بندر امیرآباد-منطقه ویژه اقتصادی

۲۷۵۰۰ تومان

بررسی رفتار لرزه ای سدهای قوسی بتنی نسبت به تغییرات ارتفاع و مدل برشی پی و جناحین

۲۷۵۰۰ تومان

بررسی جریان در انحناء رودخانه و تعیین معیارهای طراحی برای سازه های حفاظتی

۲۷۵۰۰ تومان

بررسی تاثیر مقدار مهاربندی در ضریب رفتار قابهای مهاربندی شده به کمک تحلیل دینامیکی غیرخطی

۲۷۵۰۰ تومان
0