دانلود پایان نامه

بهبود الگوریتم GM-PHD به منظور ردیابی چند هدف و چند سنسور با کمک تخمین

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

برنامه ریزی مبتنی بر ریسک اشتراک واحدهای نیروگاهی در حضور نیروگاه های بادی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

برنامه ریزی توسعه شبکه به همراه تولید

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

برنامه ریزی توان راکتیو شبکه با در نظر گرفتن عدم قطعیت باربا استفاده از یک روش تکاملی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

برنامه ریزی بهره برداری از منابع تولید پراکنده،ذخیره سازها و راهکارهای مدیریت سمت مصرف در محیط رقابتی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی، شبیه¬سازی و بهبود الگوریتم¬های کاهش مصرف انرژی در شبکه-های حسگر بی¬سیم

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و ارزیابی نانوحسگر زیستی فیبر نوری جهت شناسایی مواد زیستی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و ارزیابی شاخص L به منظور پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی راهکارهای مناسب بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با الگوریتم ممتیک

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیرصاعقه بر قابلیت اطمینان خطوط انتقال نیرو

۱۲۵۰۰ تومان
0