دانلود پایان نامه

بهبود الگوریتم GM-PHD به منظور ردیابی چند هدف و چند سنسور با کمک تخمین

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

برنامه ریزی مبتنی بر ریسک اشتراک واحدهای نیروگاهی در حضور نیروگاه های بادی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

برنامه ریزی توسعه شبکه به همراه تولید

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

برنامه ریزی توان راکتیو شبکه با در نظر گرفتن عدم قطعیت باربا استفاده از یک روش تکاملی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

برنامه ریزی بهره برداری از منابع تولید پراکنده،ذخیره سازها و راهکارهای مدیریت سمت مصرف در محیط رقابتی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی، شبیه¬سازی و بهبود الگوریتم¬های کاهش مصرف انرژی در شبکه-های حسگر بی¬سیم

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و ارزیابی نانوحسگر زیستی فیبر نوری جهت شناسایی مواد زیستی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و ارزیابی شاخص L به منظور پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی راهکارهای مناسب بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با الگوریتم ممتیک

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیرصاعقه بر قابلیت اطمینان خطوط انتقال نیرو

۱۷۵۰۰ تومان
0