ارزیابی قابلیت اطمینان ریز شبکه هوشمند با در نظر گرفتن تاثیر خودروهای برقده و PMU

۲۷۵۰۰ تومان

ارائه ساختار جدید بازار همزمان توان اکتیو و راکتیو با در نظر گرفتن قیود ولتاژی شبکه

۲۷۵۰۰ تومان

خازن گذاری در شبکه های توزیع برای کاهش تلفات و بهبود ضریب توان

۲۷۵۰۰ تومان

پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

۲۷۵۰۰ تومان

بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات

۲۷۵۰۰ تومان

تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی

۲۷۵۰۰ تومان
فروش پایان نامه

بررسی سیستم های کنترل گسترده DCS

۲۷۵۰۰ تومان
0