خازن گذاری در شبکه های توزیع برای کاهش تلفات و بهبود ضریب توان

۱۲۵۰۰ تومان

پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

۱۲۵۰۰ تومان

بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات

۱۲۵۰۰ تومان

تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی

۱۲۵۰۰ تومان
فروش پایان نامه

بررسی سیستم های کنترل گسترده DCS

۱۲۵۰۰ تومان
0