ارزیابی قابلیت اطمینان ریز شبکه هوشمند با در نظر گرفتن تاثیر خودروهای برقده و PMU

۱۷۵۰۰ تومان

ارائه ساختار جدید بازار همزمان توان اکتیو و راکتیو با در نظر گرفتن قیود ولتاژی شبکه

۱۷۵۰۰ تومان

خازن گذاری در شبکه های توزیع برای کاهش تلفات و بهبود ضریب توان

۱۷۵۰۰ تومان

پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

۱۷۵۰۰ تومان

بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات

۱۷۵۰۰ تومان

تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی

۱۷۵۰۰ تومان
فروش پایان نامه

بررسی سیستم های کنترل گسترده DCS

۱۷۵۰۰ تومان
0