دانلود پایان نامه

تقویت کننده کم نویز

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تصویربرداری با امواج میلیمتری در شرایط بد جوی مانند مه، ابر، طوفانهای شن و. ….

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تشخیص چهره انسان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل عمومی NGN با مقایسه کارایی با شبکه های موجود

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحقیق و بررسی آخرین متدها در FPGA

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پس پردازش با استفاده از پراکندگی مجازی برای ارتفاع لبه

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و نظارت همه جانبه کیفیت توان در شبکه های قدرت

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی مواد بند گپ، فرا موادها و کاربرد آنها در خطوط انتقال و آنتن ها

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی مدلهای هایبرید ANN/HMM و Fuzzy HMM در بازشناسی گفتار اتوماتیک (ASR)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی کاربرد شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز

۱۷۵۰۰ تومان
0