دانلود پایان نامه

تقویت کننده کم نویز

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تصویربرداری با امواج میلیمتری در شرایط بد جوی مانند مه، ابر، طوفانهای شن و. ….

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تشخیص چهره انسان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل عمومی NGN با مقایسه کارایی با شبکه های موجود

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحقیق و بررسی آخرین متدها در FPGA

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پس پردازش با استفاده از پراکندگی مجازی برای ارتفاع لبه

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و نظارت همه جانبه کیفیت توان در شبکه های قدرت

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی مواد بند گپ، فرا موادها و کاربرد آنها در خطوط انتقال و آنتن ها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی مدلهای هایبرید ANN/HMM و Fuzzy HMM در بازشناسی گفتار اتوماتیک (ASR)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی کاربرد شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز

۱۲۵۰۰ تومان
0