دانلود پایان نامه

مقایسه فنی و اقتصادی روش های مختلف مرسوم در فراز آوری مصنوعی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه فرایندهای نفوذ فیزیکی و واکنش سطحی در کریستالیزاسون قند

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

انتخاب مدل برای انحلال ذرات معلق,مقایسه مراحل نفوذ فیزیکی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدل سازی استفاده از فناوری غشا در تصفیه گاز طبیعی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی فرایند غشایی تصفیه آب به همراه نفت

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی امکان بکارگیری فرایندهای جداسازی غشایی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شیرین سازی آب به روش الکترو دیالیز

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلسازی فرایند تراوش تبخیری

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کاربرد زئولیت ها در صنایع

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلسازی جداسازی غشاییLPG از جریان های گازی

۱۷۵۰۰ تومان
0