دانلود پایان نامه

مقایسه فنی و اقتصادی روش های مختلف مرسوم در فراز آوری مصنوعی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه فرایندهای نفوذ فیزیکی و واکنش سطحی در کریستالیزاسون قند

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

انتخاب مدل برای انحلال ذرات معلق,مقایسه مراحل نفوذ فیزیکی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدل سازی استفاده از فناوری غشا در تصفیه گاز طبیعی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی فرایند غشایی تصفیه آب به همراه نفت

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی امکان بکارگیری فرایندهای جداسازی غشایی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شیرین سازی آب به روش الکترو دیالیز

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلسازی فرایند تراوش تبخیری

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کاربرد زئولیت ها در صنایع

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلسازی جداسازی غشاییLPG از جریان های گازی

۱۲۵۰۰ تومان
0