دانلود پایان نامه

Fe3O4پیریمیدین-۵-اون با استفاده از نانو کاتالیزگر [d-3،۲]بررسی سنتز مشتقات جدید ۷-آریل-۶-سیانو پیریدو

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه تئوری برهم کنش در کلاسترهای (H2SO4…HNO…(H2O)n (n = 0-2)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ایجاد یک مدل مناسب QSPR برای پیش بینی دمای انتقال شیشه ای (Tg ) دسته ی وسیعی از پلیمرهای پلی اتیلنی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی میزان تولید داروی دسفرال از سویه استرپتومایسس پیلوسوس به روش بیولوژیک

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

سنتزمستقیم دی متیل اتر از گاز سنتز روی کاتالیستهای ترکیبی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اثر پارامتر های هندسی بر روی انتقال حرارت و افت فشار

۱۷۵۰۰ تومان

بررسی عوامل مؤثر بر راندمان کوره‌های دوار سیمان از دیدگاه بهره برداری و آنالیز شیمیایی خوراک کوره

۱۷۵۰۰ تومان
0