دانلود پایان نامه

Fe3O4پیریمیدین-۵-اون با استفاده از نانو کاتالیزگر [d-3،۲]بررسی سنتز مشتقات جدید ۷-آریل-۶-سیانو پیریدو

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه تئوری برهم کنش در کلاسترهای (H2SO4…HNO…(H2O)n (n = 0-2)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ایجاد یک مدل مناسب QSPR برای پیش بینی دمای انتقال شیشه ای (Tg ) دسته ی وسیعی از پلیمرهای پلی اتیلنی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی میزان تولید داروی دسفرال از سویه استرپتومایسس پیلوسوس به روش بیولوژیک

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

سنتزمستقیم دی متیل اتر از گاز سنتز روی کاتالیستهای ترکیبی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اثر پارامتر های هندسی بر روی انتقال حرارت و افت فشار

۱۲۵۰۰ تومان

بررسی عوامل مؤثر بر راندمان کوره‌های دوار سیمان از دیدگاه بهره برداری و آنالیز شیمیایی خوراک کوره

۱۲۵۰۰ تومان
0