دانلود پایان نامه

کریستالیزاسیون اسید فسفریک بوسیله سرمایش مستقیم

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پارامتر های موثر بر طراحی بیوراکتور حذف آمونیاک

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی بخش سرد واحد الفین برای توالی های مختلف برج ها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شبیه سازی و بهینه سازی راکتورهای شکست حرارتی پتروشیمی آبادان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلسازی سینتیکی فرایندهایvisbreaking

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلسازی ریاضی گازشوی بیولوژیکی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارائه یک الگوی بهینه برای تولید حلال های ویژه

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی کیفی علل ترک در سیلر درزگیرهای مصرفی در خودرو سازی ها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

حذف فتوکالیستی آمونیاک از پسابهای صنعتی به وسیله نانو ذراتTiO2

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تجزیه آمونیاک از پساب و آب به روش فتوکالیستی

۱۲۵۰۰ تومان
0