دانلود پایان نامه

کریستالیزاسیون اسید فسفریک بوسیله سرمایش مستقیم

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پارامتر های موثر بر طراحی بیوراکتور حذف آمونیاک

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی بخش سرد واحد الفین برای توالی های مختلف برج ها

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شبیه سازی و بهینه سازی راکتورهای شکست حرارتی پتروشیمی آبادان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلسازی سینتیکی فرایندهایvisbreaking

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلسازی ریاضی گازشوی بیولوژیکی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارائه یک الگوی بهینه برای تولید حلال های ویژه

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی کیفی علل ترک در سیلر درزگیرهای مصرفی در خودرو سازی ها

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

حذف فتوکالیستی آمونیاک از پسابهای صنعتی به وسیله نانو ذراتTiO2

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تجزیه آمونیاک از پساب و آب به روش فتوکالیستی

۱۷۵۰۰ تومان
0