دانلود پایان نامه

بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

زمانبندی بهنگام روی ماشین های موازی مستقل

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدیریت کیفیت خدمات بانکی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای و توسعه عملکرد کیفی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی کارآیی زنجیره ی تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های فازی و مدل کارت امتیازی متوازن

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

عارضه یابی زنجیره تامین با استفاده از استاندارد CSCMP

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شناسایی و اولویت بندی عوامل اثربخش بازاریابی رابطه مند در افزایش رضایتمندی مشتریان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

خلق ارزش در زنجیره تأمین با استفاده از مدل Fast )

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

توسعه مدلی جهت یکپارچه سازی برنامه ریزی نگهداری و زمانبندی تولید با رویکرد فرا ابتکاری

۱۷۵۰۰ تومان
0