دانلود پایان نامه

بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

زمانبندی بهنگام روی ماشین های موازی مستقل

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدیریت کیفیت خدمات بانکی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای و توسعه عملکرد کیفی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی کارآیی زنجیره ی تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های فازی و مدل کارت امتیازی متوازن

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

عارضه یابی زنجیره تامین با استفاده از استاندارد CSCMP

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شناسایی و اولویت بندی عوامل اثربخش بازاریابی رابطه مند در افزایش رضایتمندی مشتریان

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

خلق ارزش در زنجیره تأمین با استفاده از مدل Fast )

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

توسعه مدلی جهت یکپارچه سازی برنامه ریزی نگهداری و زمانبندی تولید با رویکرد فرا ابتکاری

۲۷۵۰۰ تومان
0