دانلود پایان نامه

بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی نقش دفتر مدیریت پروژه (PMO) در ایجاد بسترهای مناسب جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

زمانبندی بهنگام روی ماشین های موازی مستقل

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدیریت کیفیت خدمات بانکی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای و توسعه عملکرد کیفی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی کارآیی زنجیره ی تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های فازی و مدل کارت امتیازی متوازن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

عارضه یابی زنجیره تامین با استفاده از استاندارد CSCMP

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شناسایی و اولویت بندی عوامل اثربخش بازاریابی رابطه مند در افزایش رضایتمندی مشتریان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

خلق ارزش در زنجیره تأمین با استفاده از مدل Fast )

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی

۱۲۵۰۰ تومان
0