دانلود پایان نامه

توسعه مدلی جهت یکپارچه سازی برنامه ریزی نگهداری و زمانبندی تولید با رویکرد فرا ابتکاری

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تلفیق کنترل موجودی و قیمت گذاری پویا در سیستم های موجودی با در نظر گرفتن شرایط ظرفیت و عدم ظرفیت

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تخصیص ساده و چندگانه‌ی ظرفیت محدود مسئله‌ی مکان‌یابی محور مبتنی بر رویکرد بهینه‌سازی استوار

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تجزیه و تحلیل اقتصادی کشاورزی برنج در استان مازندران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پیش بینی تقاضا برای بیمه عمر در ایران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بهینه سازی سیاست کنترل موجودی در یک زنجیره تأمین تک انبار چند خرده فروش

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

برنامه زمان بندی تولید پیشرفته چند دوره ای با تقاضای احتمالی و محدودیت ظرفیت منابع تولیدی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتورسیکلت در استان یزد

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه بین سطح ارگونومی و کیفیت ارائه خدمات به مشتریان

۱۲۵۰۰ تومان
0