دانلود پایان نامه

اندازه گیری کارایی بانک پاسارگاد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها(DEA)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی و تحلیل پروژه ها ی پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات حقیقی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارائه ی مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک در محیطهای پروژه محور

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارائه و مقایسه سه مدل دو مرحله‌ای برای بخش‌بندی مشتریان براساس ارزششان با استفاده از ابزارهای داده‌کاوی K-Means، SOM و RFM

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله در فضای تخفیف با در نظر گرفتن ریسک تحت شرایط عدم قطعیت

۱۲۵۰۰ تومان

ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک

۱۲۵۰۰ تومان

توسعه یک مدل ریاضی مکانیابی تسهیلات ظرفیت دار چند کالایی پویا

۱۲۵۰۰ تومان

ارزیابی و تجزیه کارایی نسبی شرکت های برق منطقه ای ایران

۱۲۵۰۰ تومان

امکان سنجی استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در صنایع کوچک

۱۲۵۰۰ تومان
0