بررسی رفتار خانوارهای روستایی و شهری شهرستان بهبهان در مواجهه با گردوغبار

۱۰۰ تومان

شناسایی مشکلات بندر شهید رجایی در رویارویی با ترافیک روزافزون کانتینر و ارائه راهحلهایی برای بهبود آن

۱۷۵۰۰ تومان

توسعه شاخص های عملکردی و تحلیل میدانهای شهری

۱۷۵۰۰ تومان

بررسی و توجیه فنی و قتصادی استفاده از آسفالت سطحی در راههای فرعی و روستائی

۱۷۵۰۰ تومان

بررسی و ارزیابی برنامه عملکرد توسعه بندر امیرآباد-منطقه ویژه اقتصادی

۱۷۵۰۰ تومان

بررسی رفتار لرزه ای سدهای قوسی بتنی نسبت به تغییرات ارتفاع و مدل برشی پی و جناحین

۱۷۵۰۰ تومان

بررسی جریان در انحناء رودخانه و تعیین معیارهای طراحی برای سازه های حفاظتی

۱۷۵۰۰ تومان

بررسی تاثیر مقدار مهاربندی در ضریب رفتار قابهای مهاربندی شده به کمک تحلیل دینامیکی غیرخطی

۱۷۵۰۰ تومان

مقاوم سازی سازه ها با میراگرهای اصطکاکی

۱۷۵۰۰ تومان

مقاوم سازی سازه ها  با الیاف پلیمری frp

۱۷۵۰۰ تومان
0