ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب

۱۲۵۰۰ تومان

ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه ها تحت زلزله نزدیک گسل

۱۲۵۰۰ تومان

ارائه مدل جدیدی از مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش

۱۲۵۰۰ تومان

آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح

۱۲۵۰۰ تومان
فروش پایان نامه

مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

۱۲۵۰۰ تومان

بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی

۱۲۵۰۰ تومان

ساختمان سرعتی پوسته در اصفهان

۱۲۵۰۰ تومان

حل کامپیوتری (عددی) رفتار هیسترزیس ستونهای I شکل

۱۲۵۰۰ تومان

فاصله مورد نیاز ساختمانهای با قاب خمشی فولادی، به منظور جلوگیری از برخورد در حین زلزله، باتحلیل غیر خطی

۱۴۰۰۰ تومان
0