دانلود پایان نامه

انجام تحلیل خطر لرزه ای به روش شبیه سازی مونته کارلو بدون استفاده از روابط کاهندگی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی فروریزش ستونهای بتنی تحت اثر نیروی محوری و بار جانبی چرخه ای

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه تاثیر سیستم های مقیدکننده طولی بر عملکرد لرزه ای پل های متداول کشور

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی لرزه ای خاکریزهای خاک مسلح بر اساس محاسبه قابلیت اطمینان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شناسایی ماتریس های مشخصه سیستم با استفاده از حل معکوس معادلات حرکت در حوزه فرکانس

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شبیه سازی جنبش نیرومند زمین به روش ترکیبی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

توسعه مدلی مبتنی بر فناوری سنجش از دور به منظور برآورد خسارت ساختمانها در برابر زلزله

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پهنه بندی خطر زمین لرزه و تهیه نقشه های شتاب طیفی برای سنگ بستر

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

افزایش شکل پذیری قابهای مهار بندی شده هم محور با بکارگیری فولاد تنش تسلیم پائین در مهار بند ها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی شبکه های توزیع آب با استفاده از روش آنتروپی اطلاعات بر پایه عدم قطعیت های مکانیکی و هیدرولیکی

۱۲۵۰۰ تومان
0