بررسی رفتار خانوارهای روستایی و شهری شهرستان بهبهان در مواجهه با گردوغبار

۱۷۵۰۰ تومان

شناسایی مشکلات بندر شهید رجایی در رویارویی با ترافیک روزافزون کانتینر و ارائه راهحلهایی برای بهبود آن

۱۲۵۰۰ تومان

توسعه شاخص های عملکردی و تحلیل میدانهای شهری

۱۲۵۰۰ تومان

بررسی و توجیه فنی و قتصادی استفاده از آسفالت سطحی در راههای فرعی و روستائی

۱۲۵۰۰ تومان

بررسی و ارزیابی برنامه عملکرد توسعه بندر امیرآباد-منطقه ویژه اقتصادی

۱۲۵۰۰ تومان

بررسی رفتار لرزه ای سدهای قوسی بتنی نسبت به تغییرات ارتفاع و مدل برشی پی و جناحین

۱۲۵۰۰ تومان

بررسی جریان در انحناء رودخانه و تعیین معیارهای طراحی برای سازه های حفاظتی

۱۲۵۰۰ تومان

بررسی تاثیر مقدار مهاربندی در ضریب رفتار قابهای مهاربندی شده به کمک تحلیل دینامیکی غیرخطی

۱۲۵۰۰ تومان

مقاوم سازی سازه ها با میراگرهای اصطکاکی

۱۲۵۰۰ تومان

مقاوم سازی سازه ها  با الیاف پلیمری frp

۱۲۵۰۰ تومان
0