دانلود پایان نامه

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی و عددی پدیده قوسی خاک

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه های آرامش برای خروجی لوله ها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی خواص مکانیکی بتن خود تراکم تحت درجه حرارت های بالا

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اثرنانوذرات بر فرآیند خودترمیمی خاک های رسی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منحنی فرمان بهره برداری سدها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اثر کمانش در سیستم های لوله در لوله تحت اثر فشار هیدروستاتیک

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی باز توزیع نیروها در المان های سازه های فولادی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی آبشستگی و روش های حفاظت پایین دست سازه های هیدرولیکی رودخانه ای

۱۲۵۰۰ تومان
0