بررسی پدیده آب شستگی در پایه پل ها

۱۲۵۰۰ تومان

بررسی ترمیم روسازی های آسفالتی و بتنی

۱۲۵۰۰ تومان

معرفی، ساخت و نگهداری سدهای لاستیکی و کاربرد آنها

۱۲۵۰۰ تومان

استفاده از راه های طبقاتی و تونل ها برای خروج از بنبست ترافیک در کلان شهرها

۱۲۵۰۰ تومان

بررسی تاثیر افزودنی ها بر مشخصات فنی و مکانیکی مخلوط های بازیافت سرد

۱۲۵۰۰ تومان

بررسی تاثیر نصب تجهیزات هوشمند روی ناوگان جاده ای و پارامترهای طراحی هندسی

۱۲۵۰۰ تومان

بررسی خواص مکانیکی بتن خود تراکم و خودتراکم مقاومت بالا

۱۲۵۰۰ تومان

بررسی رفتار آسفالتهای پلیمری (الیافی) در برابر بارهای دینامیکی

۱۲۵۰۰ تومان

بررسی سرمایه گذاری در بنادر به منظور طراحی جامع ظرفیت

۱۲۵۰۰ تومان

بررسی عملکرد سیستم های هوشمند

۱۲۵۰۰ تومان
0