دانلود پایان نامه

ارزیابی خطر سونامی از طریق مدل سازی عددی گسلش شاخه ای برای منطقه فرورانش مکران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) در مدیریت تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه نرم افزارهای HEC RAS و MIKE۱۱ در مباحث انتقال رسوب، فرسایش و آبشستگی در رودخانه ها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقاوم سازی سدهای بتنی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقاوم سازی سازه ها با میراگرهای اصطکاکی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

معرفی شبکه های عصبی و کاربرد آن در حمل و نقل ریلی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه رفتار دیوار برشی فولادی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدیریت روسازی زیر ساختهای فرودگاهی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کاویتاسیون و راه های مقابله با آن در سازه های هیدرولیکی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کاربرد تحلیل های غیرخطی در بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های با مقاطع سردنور

۱۲۵۰۰ تومان
0