دانلود پایان نامه

کاربرد سازه های توریسنگ در سازه های هیدرولیکی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کاربرد Fluent و Flow-3D در شبیه سازی انواع جت ها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شیوه های کنترل غیرفعال به منظور بهسازی لرزه ای پلها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شرایط طراحی و ایمن سازی پایه علایم راه

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

سایت علمی دانشجویی حمل و نقل و ترافیک کشور

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ساخت چند مرحله ای با نظر به حرارت زایی بتن حجیم در سازه های هیدرولیکی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رفتار لرزه ای سکوهای دریایی بررسی آئین نامه های موجود

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رفتار ستون های فولادی با بست موازی تحت اثر توام نیروی محوری و لنگر خمشی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رفتار پیچشی سازه با تاثیر P-Delta

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه بین شکل های الاستیک و غیر الاستیک

۱۲۵۰۰ تومان
0