تعیین پارامترهای آزمایش تحکیم در لایه‌های آبرفتی با استفاده از مدلسازی با Anfis و شبکه‌های عصبی

۱۷۵۰۰ تومان

تعیین مشخصات دینامیکی پی جهت تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک-سازه با استفاده از روشهای اجزای محدود و نامحدود

۱۷۵۰۰ تومان

تعیین فواصل بهینه کابل‌ها در سدهای بتنی وزنی پس‌تنیده

۱۷۵۰۰ تومان

تعیین درز لرزه‌ای در ساختمان‌های فلزی با سیستم جداگر لرزه‌ای

۱۷۵۰۰ تومان

تعیین سطح عملکرد قاب های خمشی طرح شده به روش طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد -PBPD- تحت اثر زلزله با سطوح خطر مختلف

۱۷۵۰۰ تومان

تعیین تنش برشی کف و دیواره در کانالهای مرکب با استفاده از روشهای اندازه حرکت و انرژی

۱۷۵۰۰ تومان

تسلیح خاک با ظرفیت باربری کم با استفاده از المان های قائم فولادی

۱۷۵۰۰ تومان

تدوین مدلی برای کاربرد در برآورد خسارت کاویتاسیون در سرریزهای روگذر سدها به روش نزدیکترین همسایگی

۱۷۵۰۰ تومان

تدوین مدل تخصیص کمی وکیفی آب در حوضه‌های آبریز: کاربرد تئوری بازی‌ها

۱۷۵۰۰ تومان

برآورد زمان تاخیر وطول صف وسائل نقلیه ناشی از عملیات اجرایی در راهها

۱۲۵۰۰ تومان
0