ساختمان سرعتی پوسته در اصفهان

۱۷۵۰۰ تومان

حل کامپیوتری (عددی) رفتار هیسترزیس ستونهای I شکل

۱۷۵۰۰ تومان

فاصله مورد نیاز ساختمانهای با قاب خمشی فولادی، به منظور جلوگیری از برخورد در حین زلزله، باتحلیل غیر خطی

۱۴۰۰۰ تومان
0