دانلود پایان نامه

موقعیت یابی پراکنده گرهای الکترومغناطیسی با استفاده از الگوریتم های بازسازی خطی و غیرخطی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی و شبیه سازی آنتن فرکتالی کوچک شده

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بهبود عملکرد سیستم های مخابراتی آشوبی با استفاده از مدولاسیون های چندحاملی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ساختار فرکتالی چندبانده به عنوان یک آنتن

۲۷۵۰۰ تومان
0