طراحی مجموعه ورزشی در اصفهان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

خانه امید (مرکز نگهداری کودکان خیابانی)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

موزه سینما تهران (با رویکرد معماری رویداد)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نگرش اساطیری در ساخت خمره های تدفینی ایران باستان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

موزه منطقه‌ای هنر و فرهنگ آذربایجان با رویکرد معماری پایداری اکولوژیکی در شهر اردبیل

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی مجتمع مسکونی با معماری پایدار

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز در گرگان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی معماری مجتمع ابدرمانی و هتل سه ستاره شهر سرعین

۱۷۵۰۰ تومان
0