طراحی مجموعه ورزشی در اصفهان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

خانه امید (مرکز نگهداری کودکان خیابانی)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

موزه سینما تهران (با رویکرد معماری رویداد)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نگرش اساطیری در ساخت خمره های تدفینی ایران باستان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

موزه منطقه‌ای هنر و فرهنگ آذربایجان با رویکرد معماری پایداری اکولوژیکی در شهر اردبیل

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی مجتمع مسکونی با معماری پایدار

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز در گرگان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی معماری مجتمع ابدرمانی و هتل سه ستاره شهر سرعین

۱۲۵۰۰ تومان
0