بررسی پارامترهای موثر بر شکست قالبهای مادر چدنی)مستر مولد) و بهینه سازی آنها

۱۲۵۰۰ تومان