دانلود پایان نامه

تاثیر فرایند ECAP بر روی خواص مکانیکی آلیاژ ۵۷۵۴Al و ۷۰۷۵Al

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

روش های ساخت فریت ها

۱۲۵۰۰ تومان

بررسی پارامترهای موثر بر شکست قالبهای مادر چدنی)مستر مولد) و بهینه سازی آنها

۱۲۵۰۰ تومان
0