دانلود پایان نامه

بهبود شناسایی آرم در سند های تصویری مبتنی بر الگوریتم ژنتیک

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نگاهی جامع بر هوش مصنوعی وتکنیکهای برنامه نویسی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

PATH PLANNING FOR A MOBILE ROBOT USING GENETIC ALGORITHMS

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شناسایی چهره در میان تصاویر رنگی با تکنیک های مبتنی بر رنگ چهره انسان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی روش های خوشه بندی توزیعی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

موازی سازی الگوریتم Ant Colony و کاربرد آن در امنیت شبکه

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مروری بر سیستم های تشخیص چهره و الگوریتم های یادگیری

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

Software Release Planning Through Artificial Intelligence

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ردیابی اشیا متحرک در شبکه های حسگری بی سیم

۱۷۵۰۰ تومان
0