دانلود پایان نامه

اراﺋﻪی ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮای ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺑﻼﮔﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻫﻮش ﺟﻤﻌﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊﺷﺪه

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارائه یک مدل بهینه تشخیص خطا در فرایند ETL

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارائه یک روش تشخیص بات نت های نظیر به نظیر(P2P) مبتنی بر تشابه خوشه ای

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارائه یک پروتکل بهبود یافته لایه انتقال برای سیستم‌های نظارتی بی‌سیم

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارائه ی یک مدل داده مناسب برای کشف انتقال بیماری های ژنتیکی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارائه مدلی جهت استقرار مدیریت پروژه امنیت اطلاعات (بر اساس استاندارد PMBOK)

۱۲۵۰۰ تومان
0