دانلود پایان نامه

اراﺋﻪی ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮای ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺑﻼﮔﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻫﻮش ﺟﻤﻌﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊﺷﺪه

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارائه یک مدل بهینه تشخیص خطا در فرایند ETL

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارائه یک روش تشخیص بات نت های نظیر به نظیر(P2P) مبتنی بر تشابه خوشه ای

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارائه یک پروتکل بهبود یافته لایه انتقال برای سیستم‌های نظارتی بی‌سیم

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارائه ی یک مدل داده مناسب برای کشف انتقال بیماری های ژنتیکی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارائه مدلی جهت استقرار مدیریت پروژه امنیت اطلاعات (بر اساس استاندارد PMBOK)

۱۷۵۰۰ تومان
0