دانلود پایان نامه

طراحی و ساخت فیدبک سرعت برای دستگاه آونگ معکوس

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی کاهنده نهایی چرخ دنده خورشیدی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی بهینه پروفیل شیپوره در پیش برنده ها

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تخمین کرنش های پسماند ناشی از شکل دهی فلزات

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل و ارزیابی تنشهای پسماند جوش در مخازن تحت فشار

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تجزیه و تحلیل تنش و کرنش در بلوک سیلندر خودرو پراید

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بکارگیری روش شناسی شش سیگما در کاهش زمان تعمیرات مطالعه موردی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تئوری و تجربی عملکرد و آلایندگی موتور OM355 صددرصد گازسوزCNG

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نحوه ساخت موادFGM و نمونه های این مواد در طبیعت

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نانوسیالات

۲۷۵۰۰ تومان
0