دانلود پایان نامه

طراحی و ساخت فیدبک سرعت برای دستگاه آونگ معکوس

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی کاهنده نهایی چرخ دنده خورشیدی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی بهینه پروفیل شیپوره در پیش برنده ها

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تخمین کرنش های پسماند ناشی از شکل دهی فلزات

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل و ارزیابی تنشهای پسماند جوش در مخازن تحت فشار

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تجزیه و تحلیل تنش و کرنش در بلوک سیلندر خودرو پراید

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بکارگیری روش شناسی شش سیگما در کاهش زمان تعمیرات مطالعه موردی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تئوری و تجربی عملکرد و آلایندگی موتور OM355 صددرصد گازسوزCNG

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نحوه ساخت موادFGM و نمونه های این مواد در طبیعت

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نانوسیالات

۱۷۵۰۰ تومان
0