دانلود پایان نامه

طراحی و ساخت فیدبک سرعت برای دستگاه آونگ معکوس

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی کاهنده نهایی چرخ دنده خورشیدی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی بهینه پروفیل شیپوره در پیش برنده ها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تخمین کرنش های پسماند ناشی از شکل دهی فلزات

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل و ارزیابی تنشهای پسماند جوش در مخازن تحت فشار

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تجزیه و تحلیل تنش و کرنش در بلوک سیلندر خودرو پراید

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بکارگیری روش شناسی شش سیگما در کاهش زمان تعمیرات مطالعه موردی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تئوری و تجربی عملکرد و آلایندگی موتور OM355 صددرصد گازسوزCNG

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نحوه ساخت موادFGM و نمونه های این مواد در طبیعت

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نانوسیالات

۱۲۵۰۰ تومان
0