بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

۱۲۵۰۰ تومان

بررسی سازه‌های پارچه‌ای و خصوصیات مکانیکی پارچه‌های آن

۱۲۵۰۰ تومان
0