دانلود پایان نامه

کنترل خودکار پرواز هلیکوپتر مدل به وسیله بینایی ماشین

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شناسایی بات نت ها با استفاده از جریان های شبکه و عامل های هوشمند یادگیر مبتنی بر الگوریتم بیزین

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شبیه‌سازی و مدل نمودن شبکه‌های حسگر با شبکه‌های عصبی رقابتی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شبیه سازی محیط برای جلوگیری از unpack شدن packer ها

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

زمان‌بندی کار در محاسبات ابری

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

زمان بندی و انتخاب منابع در محیط محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

زمان بندی کارهای بلادرنگ در محیط ابرهای محاسباتی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

روش های تصویری عمومی برای مسائل بزرگ مقدارویژه غیر هرمیتی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

روش برنامه ریزی منابع ابر رایانه براساس الگوریتم رقابت استعماری

۱۷۵۰۰ تومان

خوشه‌بندی فازی داده‌ها بر اساس منطق فازی

۱۷۵۰۰ تومان
0