مقاوم سازی سازه ها با میراگرهای اصطکاکی

۱۲۵۰۰ تومان

مقاوم سازی سازه ها  با الیاف پلیمری frp

۱۲۵۰۰ تومان

شیوه های کنترل غیرفعال به منظور بهسازی لرزه ای پلها

۱۲۵۰۰ تومان

شرایط طراحی و ایمن سازی پایه علایم راه

۱۲۵۰۰ تومان

رابطه بین تغییر شکل های الاستیک و غیر الاستیک

۱۲۵۰۰ تومان

تحلیل غیر خطی سازه ها

۱۲۵۰۰ تومان

تحلیل دیوار های میخکوبی شده تحت بار زلزله

۱۲۵۰۰ تومان

بررسی فصل هفتم آیین نامه بین المللی راه آهن (UIC)

۱۲۵۰۰ تومان

بررسی سیستم های بزرگراه اتوماتیک (AHS)

۱۲۵۰۰ تومان

بررسی خرابی های روسازی های بتنی

۱۲۵۰۰ تومان
0