مقاوم سازی سازه ها با میراگرهای اصطکاکی

۱۷۵۰۰ تومان

مقاوم سازی سازه ها  با الیاف پلیمری frp

۱۷۵۰۰ تومان

شیوه های کنترل غیرفعال به منظور بهسازی لرزه ای پلها

۱۷۵۰۰ تومان

شرایط طراحی و ایمن سازی پایه علایم راه

۱۷۵۰۰ تومان

رابطه بین تغییر شکل های الاستیک و غیر الاستیک

۱۷۵۰۰ تومان

تحلیل غیر خطی سازه ها

۱۷۵۰۰ تومان

تحلیل دیوار های میخکوبی شده تحت بار زلزله

۱۷۵۰۰ تومان

بررسی فصل هفتم آیین نامه بین المللی راه آهن (UIC)

۱۷۵۰۰ تومان

بررسی سیستم های بزرگراه اتوماتیک (AHS)

۱۷۵۰۰ تومان

بررسی خرابی های روسازی های بتنی

۱۷۵۰۰ تومان
0