بررسی ترمیم روسازی های آسفالتی و بتنی

۱۷۵۰۰ تومان

بررسی آبشکن ها

۱۷۵۰۰ تومان

آبشستگی پایه پل ها

۱۷۵۰۰ تومان

آنالیز مدل تراوش در بدنه سدهای خاکی با نرم افزار Mseep و مطالعه موردی تراوش پیش بینی نشده در بازوی خاکی سد ۱۵ خرداد

۱۷۵۰۰ تومان

نقش و تأثیر اصلاحات هندسی در افزایش ایمنی جاده ها و اولویت بندی اصلاحات هندسی راه

۱۷۵۰۰ تومان

مکانیزم شبیه سازی مسیر به منظور رفع مشکل پیاده سازی قوس های کلوتوئید با استفاده از توتال استیشن

۱۷۵۰۰ تومان

مکان یابی وقوع پدیده حبابزایی بر روی سرریز پلکانی سدهای بتن غلتکی به روش حجم محدود

۱۷۵۰۰ تومان

مقایسه نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار دینامیکی غیرخطی سازه نامتقارن یک طبقه جرمی

۱۷۵۰۰ تومان

مقایسه قابلیت مدل های عددی در شبیه سازی الگوی جریان و فرایند انتقال رسوب در رودخانه ها

۱۷۵۰۰ تومان

مقایسه دو روش طراحی شبکه اتوبوسرانی درونشهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مورچگان (مطالعه موردی: شهر بندرعباس)

۱۷۵۰۰ تومان
0