مانیتورینگ سلامت سازه

۱۷۵۰۰ تومان

ماتریس سختی برای یک پی صلب مستطیلی مستقر بر محیط ‌لایه‌ای‌ نیم بینهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی

۱۷۵۰۰ تومان

فلسفه و روشهای مقاوم سازی ساختمانهای بنایی موجود در برابر زلزله

۱۷۵۰۰ تومان

کارایی ادوات کاهنده ارتعاشات ناشی از گردابه در لوله‌ها و رایزرهای مایل در معرض جریان ثابت

۱۷۵۰۰ تومان

کنترل فعال سازه‌ و کاربرد آن در طراحی لرزه ای بر اساس کنترل خسارت

۱۷۵۰۰ تومان

کاربرد صفحات مستغرق در کنترل روند رسوبگذاری در بنادر صیادی با استفاده از مدل فیزیکی

۱۷۵۰۰ تومان

طراحی اکوپارک نمونه موردی دریاچه سد سفید رود منجیل

۱۷۵۰۰ تومان

شناسایی منابع آلاینده برای تدوین یک سیستم پایش آبهای سطحی و زیرزمینی توسط مدل BASINS (مطالعه موردی: دشت شیراز)

۱۷۵۰۰ تومان

شبیه‌سازی کمی و کیفی جریان آب‌های زیرزمینی دشت ایج با استفاده از نرم‌افزار GMS

۱۷۵۰۰ تومان

شبیه سازی کمی و کیفی جریان آب های زیرزمینی دشت نیریز با استفاده از نرم افزار GMS

۱۷۵۰۰ تومان
0