دانلود پایان نامه

مروری بر تحقیقات انجام شده و طرح های مختلف اکرانو پلان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی مبدلهای کاتالیستی خودرو

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی فرآیندهای خالص سازی گاز طبیعی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی فرآیندهای تولید و جداسازی آروماتیک ها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

لوله کشی انتقال گاز در خشکی و دریا

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی سینتیکی تولید گاز سنتز به روش اکسیداسیون جزئی متان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی سینتیک انحلال پلی وینیل الکل

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کاویتاسیون در پمپ ها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی روشهای بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها (Bioremediation)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی پدیده های انتقال در شرایط خلاء

۱۲۵۰۰ تومان
0