بررسی ترمیم روسازی های آسفالتی و بتنی

۱۲۵۰۰ تومان

بررسی آبشکن ها

۱۲۵۰۰ تومان

آبشستگی پایه پل ها

۱۲۵۰۰ تومان

آنالیز مدل تراوش در بدنه سدهای خاکی با نرم افزار Mseep و مطالعه موردی تراوش پیش بینی نشده در بازوی خاکی سد ۱۵ خرداد

۱۲۵۰۰ تومان

نقش و تأثیر اصلاحات هندسی در افزایش ایمنی جاده ها و اولویت بندی اصلاحات هندسی راه

۱۲۵۰۰ تومان

مکانیزم شبیه سازی مسیر به منظور رفع مشکل پیاده سازی قوس های کلوتوئید با استفاده از توتال استیشن

۱۲۵۰۰ تومان

مکان یابی وقوع پدیده حبابزایی بر روی سرریز پلکانی سدهای بتن غلتکی به روش حجم محدود

۱۲۵۰۰ تومان

مقایسه نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار دینامیکی غیرخطی سازه نامتقارن یک طبقه جرمی

۱۲۵۰۰ تومان

مقایسه قابلیت مدل های عددی در شبیه سازی الگوی جریان و فرایند انتقال رسوب در رودخانه ها

۱۲۵۰۰ تومان

مقایسه دو روش طراحی شبکه اتوبوسرانی درونشهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مورچگان (مطالعه موردی: شهر بندرعباس)

۱۲۵۰۰ تومان
0