دانلود پایان نامه

سازوکار بازاریابی و فروش مواد شیمیایی در صنایع

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ساخت و مشخصه‌یابی فوتوکاتالیست‌های پایه نانوتیتانیا برای گوگردزدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌بنزوتیوفن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون – نانو ذرات معدنی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رزین‌های آلکیدی بر‌پایه‌ی روغن بزرک پر‌شده با نانو‌ ذره‌های خاک رس اصلاح شده با روغن بزرک

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

حل تشابهی جریان سکون متقارن محوریِ نانوسیال تراکم ناپذیر بر روی استوانه ساکن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

حذف ناخالصی های فلزی اسید فسفریک به روش جداسازی جزء به جزء با کف

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

جداسازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با استفاده از پلیمر قالب مولکولی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تهیه و شناسایی کمپلکس مولیبدن تثبیت شده روی کربن فعال و بررسی خاصیت کاتالیزوری آن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تهیه نانولوله کربنی چند دیواره پوشش داده‌شده با پلی آنیلین به‌عنوان جاذب

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تهیه نانو ذرات زئین و مطالعه کاربردهای تجزیه ای و زیست محیطی آن

۱۲۵۰۰ تومان
0