دانلود پایان نامه

طراحی سامانه قرائت کنتور آب به شیوه خاموش و ارسال کارکرد با شبکه بی سیم یا تلفن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کاربرد پزشکی هسته ای در رادیو داروها؛ انرژی بلعیدنی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کمّی سازی سطح استرس با استفاده از سیگنال های سایکوفیزیولوژی

۱۲۵۰۰ تومان
0