دانلود پایان نامه

طراحی سامانه قرائت کنتور آب به شیوه خاموش و ارسال کارکرد با شبکه بی سیم یا تلفن

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کاربرد پزشکی هسته ای در رادیو داروها؛ انرژی بلعیدنی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کمّی سازی سطح استرس با استفاده از سیگنال های سایکوفیزیولوژی

۱۷۵۰۰ تومان
0