دانلود پایان نامه

بررسی و معرفی نگاره‌های شاهنامه مدحی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی مضامین اشعار در شکل‌گیری فضاسازیِ شاهنامه‌های بایسنقری و طهماسبی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی شیوه های طنزآوری در ادبیات نمایش معاصر ایران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

موضوع نظری بررسی تطبیقی ویژگی های اجرای ساز قیچک ایرانی و ویولن آلتو

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مغان و نقش مذهبی و اجتماعی آنان در ایران باستان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

راهکارهای موفقیت تجاری و هنری

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

دیوید هاکنی و ویژگی‌های کلی دوران وی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و تدوین ویژگیهای کیفی ابریشم مورد استفاده در فرش دستباف

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل تصویرسازی های کودکان کار

۱۲۵۰۰ تومان
0