دانلود پایان نامه

بررسی و معرفی نگاره‌های شاهنامه مدحی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی مضامین اشعار در شکل‌گیری فضاسازیِ شاهنامه‌های بایسنقری و طهماسبی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی شیوه های طنزآوری در ادبیات نمایش معاصر ایران

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

موضوع نظری بررسی تطبیقی ویژگی های اجرای ساز قیچک ایرانی و ویولن آلتو

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مغان و نقش مذهبی و اجتماعی آنان در ایران باستان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

راهکارهای موفقیت تجاری و هنری

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

دیوید هاکنی و ویژگی‌های کلی دوران وی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و تدوین ویژگیهای کیفی ابریشم مورد استفاده در فرش دستباف

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل تصویرسازی های کودکان کار

۱۷۵۰۰ تومان
0