بررسی انگیزه و حمایت مدیران در اجرای برنامه های کیفیت در شهرک های صنعتی

۱۲۷۰۰ تومان

عوامل موثر بر استقرار و بکارگیری و پذیرش تجارت الکترونیکی در بخش صنعت

۱۲۷۰۰ تومان

تعیین نقش مولفه های مدیریت دانش با نوآوری و توانمندسازی کارکنان در سازمانها

رایگان

بررسی نقش مسئولیت اجتماعی در رضایت مندی ساکنین منطقه بهره برداری نفت و گاز

۱۲۷۰۰ تومان

پاورپوینت بررسی موانع استقرار اطلاعات مدیریت در ادارات شرکت بهره برداری نفت و گاز

۱۲۷۰۰ تومان
0